آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رابطه رفتار والدين و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با تماشاي خشونت تلويزيوني و تأييد و توسل به آن در کودکان

رابطه رفتار والدين و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با تماشاي خشونت تلويزيوني و تأييد و توسل به آن در کودکان

مقالة حاضر برگرفته از پژوهشي است كه ارتباط بين پايگاه اجتماعي‌ـ اقتصادي و تماشاي خشونت‌ تلويزيوني را با رفتار خشونت‌آميز كودكان بررسي مي‌کند و تأثير رفتار خشونت‌آميز والدين را بر توسل كودكان به خشونت مورد مطالعه قرار مي‌دهد.


نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد كودكاني كه برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلويزيوني را بيشتر تماشا مي‌کنند و کودکاني كه در معرض رفتار خشونت‌آميز والدين قرار مي‌گيرند، بيشتر از ديگر کودکان به خشونت متوسل مي‌شوند و به تماشاي خشونت تلويزيوني تمايل بيشتري دارند.

واژگان کليدي: پايگاه اجتماعي‌‌ـ اقتصادي، جامعه‌پذيري، خشونت تلويزيوني، پرخاشگري كودكان، رفتار والدين
کلید واژه:

مقالة حاضر برگرفته از پژوهشي است كه ارتباط بين پايگاه اجتماعي‌ـ اقتصادي و تماشاي خشونت‌ تلويزيوني را با رفتار خشونت‌آميز كودكان بررسي مي‌کند و تأثير رفتار خشونت‌آميز والدين را بر توسل كودكان به خشونت مورد مطالعه قرار مي‌دهد. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد كودكاني كه برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلويزيوني را بيشتر تماشا مي‌کنند و کودکاني كه در معرض رفتار خشونت‌آميز والدين قرار مي‌گيرند، بيشتر از ديگر کودکان به خشونت متوسل مي‌شوند و به تماشاي خشونت تلويزيوني تمايل بيشتري دارند. واژگان کليدي: پايگاه اجتماعي‌‌ـ اقتصادي، جامعه‌پذيري، خشونت تلويزيوني، پرخاشگري كودكان، رفتار والدين

1087

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.