آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران‌هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت‌ها

تأملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران‌هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت‌ها

رسانه ملي نقش به‌سزايي در مديريت بحران‌هاي طبيعي دارد؛ چنان‌که مديريت مؤثر اين بحران‌ها بويژه پس از وقوع، بدون نقش‌آفريني رسانه ملي غيرممکن به‌نظر مي‌رسد. مقاله حاضر درصدد تبيين اين مسئله است که نقش و کارکرد رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي پنهان اجتماعي به‌مراتب حياتي‌تر است؛ به‌اين منظور، يکي از اين بحران‌هاي پنهان، يعني تهديد انسجام ملي مد‌نظر قرار مي‌گيرد و کارکردها و کژکارکردهاي رسانه ملي در اين باره تحليل مي‌شود.


در اين مقاله، ضمن بررسي راهبرد‌هاي پيش‌بيني بحران‌هاي اجتماعي و راهبرد‌هاي پيشگيري از اين بحران‌ها به مديريت بحران‌هاي اجتماعي پرداخته مي‌شود؛ ضمن اينکه نحوه مديريت مؤثر بحران قوميت‌ها از طريق رسانه ملي، با هدف تقويت و تحکيم اتحاد و انسجام ملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

واژگان کليدي: بحران، بحران‌هاي پنهان اجتماعي، رسانه ملي، مديريت قوميت‌هاکلید واژه:

رسانه ملي نقش به‌سزايي در مديريت بحران‌هاي طبيعي دارد؛ چنان‌که مديريت مؤثر اين بحران‌ها بويژه پس از وقوع، بدون نقش‌آفريني رسانه ملي غيرممکن به‌نظر مي‌رسد. مقاله حاضر درصدد تبيين اين مسئله است که نقش و کارکرد رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي پنهان اجتماعي به‌مراتب حياتي‌تر است؛ به‌اين منظور، يکي از اين بحران‌هاي پنهان، يعني تهديد انسجام ملي مد‌نظر قرار مي‌گيرد و کارکردها و کژکارکردهاي رسانه ملي در اين باره تحليل مي‌شود. در اين مقاله، ضمن بررسي راهبرد‌هاي پيش‌بيني بحران‌هاي اجتماعي و راهبرد‌هاي پيشگيري از اين بحران‌ها به مديريت بحران‌هاي اجتماعي پرداخته مي‌شود؛ ضمن اينکه نحوه مديريت مؤثر بحران قوميت‌ها از طريق رسانه ملي، با هدف تقويت و تحکيم اتحاد و انسجام ملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. واژگان کليدي: بحران، بحران‌هاي پنهان اجتماعي، رسانه ملي، مديريت قوميت‌ها

676

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.