آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اقتصاد سیاسی رسانه و انتخابات: تئوريزه كردن نابرابري‌هاي انتخاباتي

اقتصاد سیاسی رسانه و انتخابات: تئوريزه كردن نابرابري‌هاي انتخاباتي

در رويكرد اقتصاد سياسي، رسانه‌هاي گروهي بويژه در دوران انتخابات؛ معرف ارزش‌هاي حاکم و عامل انتقال آن محسوب مي‌شوند. در بسياري از موارد بويژه در دوران انتخابات، محتوا و توليدات رسانه‌هاي جمعي در خدمت منافع سياسي و اقتصادي صاحبان قدرت قرار مي‌گيرد و به‌اين‌‌ترتيب، تفاوت‌ و نابرابري در دسترسي به رسانه‌هاي جمعي كه موقعيت‌هاي ممتاز بهره‌مندان برتر را در چنين شرايطي در پي دارد، خود مثالي از نابرابري در دسترسي به منابع است، يعني جايي‌‌كه محرومان از دسترسي به رسانه‌هاي جمعي نمي‌توانند در سطوح برابر و عادلانه به رقابت با كساني كه از اين رسانه‌ها بهره‌‌مند هستند بپردازند. در جمهوري اسلامي ايران نيز جایگاه و نقش بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین ابزار رسانه‌ای انتخابات طی سال‌های اخیر (صدا‌و‌سیما) سبب شده است بسیاری از مردم، مبنای تصمیم‌گیری نهایی خود را جلسات گفتگو و مناظره نامزدها يا دیگر فرصت‌های تبلیغی‌اي قرار دهند که رسانه ملی براي انتقال مستقيم پیام اين افراد به آحاد جامعه فراهم مي‌آورد.

واژگان كليدي: اقتصاد سياسي رسانه، رسانه‌هاي جمعي، سرمايه‌داري جهاني رسانه، نابرابري‌هاي اجتماعي
کلید واژه:

در رويكرد اقتصاد سياسي، رسانه‌هاي گروهي بويژه در دوران انتخابات؛ معرف ارزش‌هاي حاکم و عامل انتقال آن محسوب مي‌شوند. در بسياري از موارد بويژه در دوران انتخابات، محتوا و توليدات رسانه‌هاي جمعي در خدمت منافع سياسي و اقتصادي صاحبان قدرت قرار مي‌گيرد و به‌اين‌‌ترتيب، تفاوت‌ و نابرابري در دسترسي به رسانه‌هاي جمعي كه موقعيت‌هاي ممتاز بهره‌مندان برتر را در چنين شرايطي در پي دارد، خود مثالي از نابرابري در دسترسي به منابع است، يعني جايي‌‌كه محرومان از دسترسي به رسانه‌هاي جمعي نمي‌توانند در سطوح برابر و عادلانه به رقابت با كساني كه از اين رسانه‌ها بهره‌‌مند هستند بپردازند. در جمهوري اسلامي ايران نيز جایگاه و نقش بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین ابزار رسانه‌ای انتخابات طی سال‌های اخیر (صدا‌و‌سیما) سبب شده است بسیاری از مردم، مبنای تصمیم‌گیری نهایی خود را جلسات گفتگو و مناظره نامزدها يا دیگر فرصت‌های تبلیغی‌اي قرار دهند که رسانه ملی براي انتقال مستقيم پیام اين افراد به آحاد جامعه فراهم مي‌آورد. واژگان كليدي: اقتصاد سياسي رسانه، رسانه‌هاي جمعي، سرمايه‌داري جهاني رسانه، نابرابري‌هاي اجتماعي

1340

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.