آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تلویزیون تعاملی و موانع راه‌اندازی آن در ایران

تلویزیون تعاملی و موانع راه‌اندازی آن در ایران

تلویزیون تعاملی حاصل دو فرایند «همگرایی» و «تعامل» ناشی از انقلاب دیجیتال است.‌ در پژوهش حاضر موانع راه‌اندازی تلويزيون تعاملي در ایران مورد بررسي قرار گرفته است.‌ يافته‌های اين پژوهش، با روش کيفی و استفاده از مصاحبه عميق با کارشناسان و سياستگذاران به‌دست آمده است .‌ يافته‌ها حاکي از اين است که تلويزيون تعاملي، چندان شناخته شده نيست و راه‌اندازي آن با موانع متعددی روبه‌روست که آنها را مي‌توان به سه بخش عمده شامل محدوديت‌هاي «فني و توليدي»، «فرهنگي و اجتماعي» و «قانوني و حقوقي» تقسيم کرد.‌ موضوعاتي چون نامناسب بودن زيرساخت‌‌هاي فني و بي‌توجهي به تربيت نيروي انساني ماهر براي توليد برنامه‌هاي تعاملي را مي‌توان در دسته محدوديت‌هاي «فني و توليدي» قرار داد. موضوعاتي از قبيل انحصاري و دولتي بودن تلويزيون و فراگير نبودن فرهنگ استفاده از اين فنّاوري‌ها در بخش محدوديت‌هاي «فرهنگي و اجتماعي» جاي مي‌گيرند.‌ ابهامات موجود بر سر پخش صدا و تصوير از طریق وب و فقدان قانون مناسب براي حفظ حقوق معنوی برنامه‌ها و حفظ حريم خصوصي افراد نيز در مباحث «قانوني و حقوقي» مي‌گنجند.‌

کليد واژه: تعامل، تلویزیون تعاملی، صداوسيما، فنّاوري، همگرایی
کلید واژه:

تلویزیون تعاملی حاصل دو فرایند «همگرایی» و «تعامل» ناشی از انقلاب دیجیتال است.‌ در پژوهش حاضر موانع راه‌اندازی تلويزيون تعاملي در ایران مورد بررسي قرار گرفته است.‌ يافته‌های اين پژوهش، با روش کيفی و استفاده از مصاحبه عميق با کارشناسان و سياستگذاران به‌دست آمده است .‌ يافته‌ها حاکي از اين است که تلويزيون تعاملي، چندان شناخته شده نيست و راه‌اندازي آن با موانع متعددی روبه‌روست که آنها را مي‌توان به سه بخش عمده شامل محدوديت‌هاي «فني و توليدي»، «فرهنگي و اجتماعي» و «قانوني و حقوقي» تقسيم کرد.‌ موضوعاتي چون نامناسب بودن زيرساخت‌‌هاي فني و بي‌توجهي به تربيت نيروي انساني ماهر براي توليد برنامه‌هاي تعاملي را مي‌توان در دسته محدوديت‌هاي «فني و توليدي» قرار داد. موضوعاتي از قبيل انحصاري و دولتي بودن تلويزيون و فراگير نبودن فرهنگ استفاده از اين فنّاوري‌ها در بخش محدوديت‌هاي «فرهنگي و اجتماعي» جاي مي‌گيرند.‌ ابهامات موجود بر سر پخش صدا و تصوير از طریق وب و فقدان قانون مناسب براي حفظ حقوق معنوی برنامه‌ها و حفظ حريم خصوصي افراد نيز در مباحث «قانوني و حقوقي» مي‌گنجند.‌ کليد واژه: تعامل، تلویزیون تعاملی، صداوسيما، فنّاوري، همگرایی

768

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.