آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأملی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (اشاعه، نوآوری، تصاحب)

تأملی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (اشاعه، نوآوری، تصاحب)

ظهور فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه‌های اخیر، نه تنها تحولات چشمگیری را در جوامع ایجاد کرده، بلکه زمینه‌ساز مطالعات نظری و تحقیقات تجربی فراوانی نیز بوده است. در این مقاله رابطه متقابل فنّاوری و جامعه مورد توجه قرار گرفته است و نخست، دو جریان فکری عمده مربوط به فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، که یکی، فنّاوری را عامل اصلی دگرگونی‌های اجتماعی معرفی می‌کند و دیگری، عناصر و ساختارهای اجتماعی را دلیل این تحولات می‌داند، و سپس نظریه‌های مربوط به جامعه‌شناسی استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، بویژه، سه رهیافت مشهور نوآوری، اشاعه و تصاحب معرفی و تجزیه و تحلیل شده‌اند. افزون بر اين، تلاش شده است به كمك پژوهش‌هایی که در حوزه جامعه‌شناسي استفاده از فنّاوری‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در فرانسه و امریکای شمالی صورت گرفته‌اند، جايگاه و نقش استفاده‌كنندگان از اين فنّاوري‌‌ها به بحث گذاشته شود.


تجزيه و تحليل مكاتب فكري مربوط به فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نشان مي‌دهد، هيچ كدام از اين دو جريان فكري، به تنهايي قادر نيستند عملكرد يك فنّاوري را به طور دقيق بررسي کنند. در نتيجه، بررسي و تجزيه و تحليل متون اين حوزه، ظهور مكتب فكري جديدي را نويد مي‌دهد که بيانگر نوعي تغيير نگرش به استفاده‌كنندگان فنّاوري‌‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و پيدايش تفكر استفادكننده فعال به جاي منفعل است.


کلید واژه: اشاعه، تصاحب، جامعه‌شناسي، فنّاوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، نوآوري
کلید واژه:

ظهور فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه‌های اخیر، نه تنها تحولات چشمگیری را در جوامع ایجاد کرده، بلکه زمینه‌ساز مطالعات نظری و تحقیقات تجربی فراوانی نیز بوده است. در این مقاله رابطه متقابل فنّاوری و جامعه مورد توجه قرار گرفته است و نخست، دو جریان فکری عمده مربوط به فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، که یکی، فنّاوری را عامل اصلی دگرگونی‌های اجتماعی معرفی می‌کند و دیگری، عناصر و ساختارهای اجتماعی را دلیل این تحولات می‌داند، و سپس نظریه‌های مربوط به جامعه‌شناسی استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، بویژه، سه رهیافت مشهور نوآوری، اشاعه و تصاحب معرفی و تجزیه و تحلیل شده‌اند. افزون بر اين، تلاش شده است به كمك پژوهش‌هایی که در حوزه جامعه‌شناسي استفاده از فنّاوری‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در فرانسه و امریکای شمالی صورت گرفته‌اند، جايگاه و نقش استفاده‌كنندگان از اين فنّاوري‌‌ها به بحث گذاشته شود. تجزيه و تحليل مكاتب فكري مربوط به فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نشان مي‌دهد، هيچ كدام از اين دو جريان فكري، به تنهايي قادر نيستند عملكرد يك فنّاوري را به طور دقيق بررسي کنند. در نتيجه، بررسي و تجزيه و تحليل متون اين حوزه، ظهور مكتب فكري جديدي را نويد مي‌دهد که بيانگر نوعي تغيير نگرش به استفاده‌كنندگان فنّاوري‌‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و پيدايش تفكر استفادكننده فعال به جاي منفعل است. کلید واژه: اشاعه، تصاحب، جامعه‌شناسي، فنّاوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، نوآوري

803

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.