آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظام‌های مدیریت رسانه)

مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظام‌های مدیریت رسانه)

این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین رابطه بین عوامل محیطی در شکل‌دهی به مدیریت رسانه و همچنین تبیین رابطه بین مالکیت و مدیریت رسانه صورت گرفته است. بر این اساس، نظام‌های سه‌گانه مدیریت رادیو‌ـ تلویزیون (تجاری، عمومی و دولتی) به روش مقایسه تطبیقی تحلیل شدند و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه تطبیقی، سازمان رسانه‌ای به مثابه یک سیستم باز در نظر گرفته می‌شود که در تعامل با محیط قرار دارد، بنابراین، دو سیستم شامل سیستم مدیریت، با چهار زیر سیستم؛ مالکیت و نظارت، فلسفه مدیریت، راهبرد تولید و راهبرد پخش و سیستم محیط نیز با چهار زیرسیستم؛ تأمین منابع مالی، مخاطبان، فناوری‌های ارتباطی و جهانی شدن مورد توجه قرار گرفتند. نتیجه کلی پژوهش این است که هر کدام از نظام‌های مدیریت رسانه، از ساختارهای محیطی خاصی تبعیت می‌کنند و عوامل محیطی نقش مهمی در شکل‌دهی به مدیریت رسانه دارند. مالکیت رسانه نیز مدیریت رسانه را شکل می‌دهد، در‌ حقيقت، ساختارهای محیطی بین نقش مالکان و مدیران رسانه همگرایی ایجاد می‌کند و عملکرد آنها را به منظور دستیابی به الزامات ساختاری در مدیریت رسانه در یک راستا قرار می‌دهد.

کلید واژه: تلویزیون، راديو، سیستم باز، مالکیت، مدیریت رسانه، مقایسه تطبیقیکلید واژه:

این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین رابطه بین عوامل محیطی در شکل‌دهی به مدیریت رسانه و همچنین تبیین رابطه بین مالکیت و مدیریت رسانه صورت گرفته است. بر این اساس، نظام‌های سه‌گانه مدیریت رادیو‌ـ تلویزیون (تجاری، عمومی و دولتی) به روش مقایسه تطبیقی تحلیل شدند و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه تطبیقی، سازمان رسانه‌ای به مثابه یک سیستم باز در نظر گرفته می‌شود که در تعامل با محیط قرار دارد، بنابراین، دو سیستم شامل سیستم مدیریت، با چهار زیر سیستم؛ مالکیت و نظارت، فلسفه مدیریت، راهبرد تولید و راهبرد پخش و سیستم محیط نیز با چهار زیرسیستم؛ تأمین منابع مالی، مخاطبان، فناوری‌های ارتباطی و جهانی شدن مورد توجه قرار گرفتند. نتیجه کلی پژوهش این است که هر کدام از نظام‌های مدیریت رسانه، از ساختارهای محیطی خاصی تبعیت می‌کنند و عوامل محیطی نقش مهمی در شکل‌دهی به مدیریت رسانه دارند. مالکیت رسانه نیز مدیریت رسانه را شکل می‌دهد، در‌ حقيقت، ساختارهای محیطی بین نقش مالکان و مدیران رسانه همگرایی ایجاد می‌کند و عملکرد آنها را به منظور دستیابی به الزامات ساختاری در مدیریت رسانه در یک راستا قرار می‌دهد. کلید واژه: تلویزیون، راديو، سیستم باز، مالکیت، مدیریت رسانه، مقایسه تطبیقی

836

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.