آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شبکه هاي اجتماعي مجازی و قوميت؛ فرصت ها و تهديدهاي پيش رو

شبکه هاي اجتماعي مجازی و قوميت؛ فرصت ها و تهديدهاي پيش رو

ظهور فنّاوری‌های نوین؛ بويژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تعاملات انسانی را دستخوش تحولي بنیادی کرده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ضمن شناسایی ابعاد فعالیت گروه‌های قومی در شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهایی که استفاده از این شبکه‌ها مي‌تواند برای هویت و امنیت ملی به دنبال داشته باشد، بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران حوزه قوميت و رسانه جمع‌آوری شده است.


یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کاربران قومی با فعالیت خود در این شبکه‌ها، ضمن تأثیرپذیری از شبکه‌های اجتماعی، بر سایر کاربران نیز تأثیر می‌گذارند. چنان که حاکم بودن فضای دموکراتیک بر شبکه‌هاي اجتماعي و ارزشمند بودن رفتارهای دموکراتیک در این شبکهها باعث تلطیف عقاید گرو‌ه‌های تندرو یا در حاشیه ماندن آنها شده است. فراهم آمدن فضاي تعامل و گفتگوی بین قومی و وجود امکان شناخت متقابل و درک تفاوت‌هاي فرهنگي از مهم‌‌‌ترین فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی در حوزه قومیت است.
کلید واژه:شبكه‌هاي اجتماعي مجازی، فرصت‌ها، تهدید‌ها، قومیت

ظهور فنّاوری‌های نوین؛ بويژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تعاملات انسانی را دستخوش تحولي بنیادی کرده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ضمن شناسایی ابعاد فعالیت گروه‌های قومی در شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهایی که استفاده از این شبکه‌ها مي‌تواند برای هویت و امنیت ملی به دنبال داشته باشد، بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران حوزه قوميت و رسانه جمع‌آوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کاربران قومی با فعالیت خود در این شبکه‌ها، ضمن تأثیرپذیری از شبکه‌های اجتماعی، بر سایر کاربران نیز تأثیر می‌گذارند. چنان که حاکم بودن فضای دموکراتیک بر شبکه‌هاي اجتماعي و ارزشمند بودن رفتارهای دموکراتیک در این شبکهها باعث تلطیف عقاید گرو‌ه‌های تندرو یا در حاشیه ماندن آنها شده است. فراهم آمدن فضاي تعامل و گفتگوی بین قومی و وجود امکان شناخت متقابل و درک تفاوت‌هاي فرهنگي از مهم‌‌‌ترین فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی در حوزه قومیت است. شبكه‌هاي اجتماعي مجازی، فرصت‌ها، تهدید‌ها، قومیت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.