آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي رابطه مصرف رسانه‌ای و آگاهي سیاسي در میان دانشجويان دانشگاه اصفهان

بررسي رابطه مصرف رسانه‌ای و آگاهي سیاسي در میان دانشجويان دانشگاه اصفهان

هدف از نگارش اين مقاله، بررسي تأثير وسايل ارتباط جمعي بر آگاهي سياسي دانشجويان در


دانشگاه اصفهان بوده است. اين مطالعه بر روي 061 نفر از دختران و پسران دانشجوي دانشگاه


اصفهان انجام شده است. ابعاد آگاهي سياسي به سه متغير )آگاهي از مفاهيم سياسي، آگاهي از


نهادهاي سياسي و آگاهي از تاريخ سياسي( تقسيم مي شود. با در نظر گرفتن سه نوو وسايل


ارتباط جمعي )رسانه هاي چاپي، رسانه هاي پخش و رسانه هاي ديجيتال( ، مشاهده شد که


همبستگي هاي معناداري ميان مصرف رسانه هاي چاپي، رسانه هاي پخش و رسانه هاي ديجيتال با


ابعاد آگاهي از مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي و آگاهي از تاريخ سياسي وجود دارد.


يافته ها همینين نشان داد که مصرف رسانه هاي ديجيتال ارتباطي مثبت اما غيرمعنادار با آگاهياز مفاهيم سياسي دارد.

کلید واژه:آگاهي از مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي، آگاهي از تاريخ سياسي، رسانه هاي چاپي و ديجيتال

هدف از نگارش اين مقاله، بررسي تأثير وسايل ارتباط جمعي بر آگاهي سياسي دانشجويان در دانشگاه اصفهان بوده است. اين مطالعه بر روي 061 نفر از دختران و پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان انجام شده است. ابعاد آگاهي سياسي به سه متغير )آگاهي از مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي و آگاهي از تاريخ سياسي( تقسيم مي شود. با در نظر گرفتن سه نوو وسايل ارتباط جمعي )رسانه هاي چاپي، رسانه هاي پخش و رسانه هاي ديجيتال( ، مشاهده شد که همبستگي هاي معناداري ميان مصرف رسانه هاي چاپي، رسانه هاي پخش و رسانه هاي ديجيتال با ابعاد آگاهي از مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي و آگاهي از تاريخ سياسي وجود دارد. يافته ها همینين نشان داد که مصرف رسانه هاي ديجيتال ارتباطي مثبت اما غيرمعنادار با آگاهياز مفاهيم سياسي دارد.آگاهي از مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي، آگاهي از تاريخ سياسي، رسانه هاي چاپي و ديجيتال

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.