آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی مطالعه‌ای در چارچوب نظریه زمینه‌ای

نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی مطالعه‌ای در چارچوب نظریه زمینه‌ای

هدف از این پژوهش، دستیابی به مدل نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی بوده است. این مطالعه به روش کیفی و استراتژی نظریه زمینه‌ای انجام شده است. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی اسنادی و مصاحبه صورت گرفته و پس از انجام 14 مصاحبه از متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل‌ شده و مقوله‌های اصلی، پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شده‌اند. پس از تکمیل یافته‌ها، مدل زمینه‌ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی شده و با شناسایی مقوله انعکاس نامطلوب و نامتوازن مسابقات ورزش قهرمانی به عنوان مقوله محوری، مقوله‌های اصلی بر اساس مدل پارادایمی حول آن سازماندهی شده‌اند. این مقولات عبارت‌اند ‌از: شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه‌ای، استراتژی‌های کنش ‌- واکنش و پیامد‌ها. مهم‌ترین مقولات شامل، تمرکز بر مقام و مدال‌آوری، توجه به رشته‌های محدود و رده سنی محدود، ضعف سیاست‌ها و معیار‌های اولویت پخش، اجبار تطبیق با رویداد‌های غیرمنتظره، در نظر گرفتن غرور ملی و تعداد و ظرفیت محدود شبکه‌ها که پیامد‌های پوشش ناعادلانه مسابقات و محدودیت فرصت را برای معرفی و ایجاد اقبال عمومی به سایر رشته‌ها در برداشته است.

کلید واژه:تلویزیون، توسعه، نظریه زمینه‌ای، مدل پارادایمی، ورزش قهرمانی

هدف از این پژوهش، دستیابی به مدل نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی بوده است. این مطالعه به روش کیفی و استراتژی نظریه زمینه‌ای انجام شده است. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی اسنادی و مصاحبه صورت گرفته و پس از انجام 14 مصاحبه از متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل‌ شده و مقوله‌های اصلی، پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شده‌اند. پس از تکمیل یافته‌ها، مدل زمینه‌ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی شده و با شناسایی مقوله انعکاس نامطلوب و نامتوازن مسابقات ورزش قهرمانی به عنوان مقوله محوری، مقوله‌های اصلی بر اساس مدل پارادایمی حول آن سازماندهی شده‌اند. این مقولات عبارت‌اند ‌از: شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه‌ای، استراتژی‌های کنش ‌- واکنش و پیامد‌ها. مهم‌ترین مقولات شامل، تمرکز بر مقام و مدال‌آوری، توجه به رشته‌های محدود و رده سنی محدود، ضعف سیاست‌ها و معیار‌های اولویت پخش، اجبار تطبیق با رویداد‌های غیرمنتظره، در نظر گرفتن غرور ملی و تعداد و ظرفیت محدود شبکه‌ها که پیامد‌های پوشش ناعادلانه مسابقات و محدودیت فرصت را برای معرفی و ایجاد اقبال عمومی به سایر رشته‌ها در برداشته است.تلویزیون، توسعه، نظریه زمینه‌ای، مدل پارادایمی، ورزش قهرمانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.