آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام در فعاليت‌هاي آموزشي در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام در فعاليت‌هاي آموزشي در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

امروزه، شبکه¬هاي اجتماعي و از آن جمله تلگرام، جزء جدايي¬ناپذير زندگي بسياري از دانشجويان شده‌اند و اين در حالي است که استفاده دانشجويان از اين شبکه¬ها در زمينه فعاليت¬هاي آموزشي و درسي بسيار ناچيز است. بر اين اساس و با در نظر گرفتن اهميت قصد رفتاري به عنوان قوي¬ترين متغير پيش‌بيني‌‌کننده رفتار افراد، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام در فعاليت¬هاي آموزشي در میان دانشجويان انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش را 767 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد رشته¬هاي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد تشکیل داده‌اند که 196 نفر از آنان با روش نمونه‌گيري طبقه‌اي، با انتساب متناسب انتخاب شده‌اند. نتايج نشان می‌دهد که متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن استفاده و همچنین برداشت ذهني از جذابيت استفاده و نگرش اثر مثبت و معناداري بر قصد استفاده دانشجويان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعاليت¬هاي آموزشي داشته‌اند.

کلید واژه:رسانه‌های اجتماعي، تلگرام، آموزش عالي، قصد استفاده

امروزه، شبکه¬هاي اجتماعي و از آن جمله تلگرام، جزء جدايي¬ناپذير زندگي بسياري از دانشجويان شده‌اند و اين در حالي است که استفاده دانشجويان از اين شبکه¬ها در زمينه فعاليت¬هاي آموزشي و درسي بسيار ناچيز است. بر اين اساس و با در نظر گرفتن اهميت قصد رفتاري به عنوان قوي¬ترين متغير پيش‌بيني‌‌کننده رفتار افراد، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام در فعاليت¬هاي آموزشي در میان دانشجويان انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش را 767 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد رشته¬هاي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد تشکیل داده‌اند که 196 نفر از آنان با روش نمونه‌گيري طبقه‌اي، با انتساب متناسب انتخاب شده‌اند. نتايج نشان می‌دهد که متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن استفاده و همچنین برداشت ذهني از جذابيت استفاده و نگرش اثر مثبت و معناداري بر قصد استفاده دانشجويان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعاليت¬هاي آموزشي داشته‌اند.رسانه‌های اجتماعي، تلگرام، آموزش عالي، قصد استفاده

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.