آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فرايند موفقيت تيمي در تيم‌هاي برنامه‌ساز تلويزيوني: پژوهشی داده‌بنیاد

فرايند موفقيت تيمي در تيم‌هاي برنامه‌ساز تلويزيوني: پژوهشی داده‌بنیاد

در ایران سالانه بیش از 1500 برنامه در شبکه‌های تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران


از سوی تیم‌های برنامه‌ساز تولید میشود؛ اما فقط تعداد معدودی از این تیم‌ها میتوانند برنامه‌های موفق


و برند تولید کنند. پژوهش حاضر، با عنوان فهم فرايند موفقيت تيمي در تيم‌هاي برنامه‌سازي تلويزيوني،


با استفاده از راهبرد نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق )با 15 نفر


از كارگردانان و تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي موفق تلويزيوني(؛ روش نمونه‌گیری، قضاوتی هدفمند و روش


تحلیل داده‌ها، سه مرحله کدگذاری )باز، محوری و انتخابی( بوده است. یافته‌هاي پژوهش بیان ميکنند


که وقتی تیم‌ها به نحوی موفق سازماندهی )شرایط علی( میشوند، به‌مرور زمان به بلوغ تیمی )پدیده


محوری( ميرسند. بلوغ تیمی به همراه سازگارجویی سازمان، تیم )عوامل زمینه‌ای( و هزینه‌هاي نگهداری


آن؛ همچنین کشش مخاطب )عوامل مداخله‌گر( در سرآمدی تیم بروز پیدا ميکند و نتیجه یا پیامد این


سرآمدی، موفقیت تیمی است.
کلید واژه:صداوسیما، نظریه داده‌بنیاد، برنامه تلویزیونی موفق، بلوغ تیمی، فرايند موفقیت تیمی

در ایران سالانه بیش از 1500 برنامه در شبکه‌های تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران از سوی تیم‌های برنامه‌ساز تولید میشود؛ اما فقط تعداد معدودی از این تیم‌ها میتوانند برنامه‌های موفق و برند تولید کنند. پژوهش حاضر، با عنوان فهم فرايند موفقيت تيمي در تيم‌هاي برنامه‌سازي تلويزيوني، با استفاده از راهبرد نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق )با 15 نفر از كارگردانان و تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي موفق تلويزيوني(؛ روش نمونه‌گیری، قضاوتی هدفمند و روش تحلیل داده‌ها، سه مرحله کدگذاری )باز، محوری و انتخابی( بوده است. یافته‌هاي پژوهش بیان ميکنند که وقتی تیم‌ها به نحوی موفق سازماندهی )شرایط علی( میشوند، به‌مرور زمان به بلوغ تیمی )پدیده محوری( ميرسند. بلوغ تیمی به همراه سازگارجویی سازمان، تیم )عوامل زمینه‌ای( و هزینه‌هاي نگهداری آن؛ همچنین کشش مخاطب )عوامل مداخله‌گر( در سرآمدی تیم بروز پیدا ميکند و نتیجه یا پیامد این سرآمدی، موفقیت تیمی است. صداوسیما، نظریه داده‌بنیاد، برنامه تلویزیونی موفق، بلوغ تیمی، فرايند موفقیت تیمی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.