آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مدل‌سازی ساختاری تأثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: صدا‌و‌سیمای مرکز یزد)

مدل‌سازی ساختاری تأثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: صدا‌و‌سیمای مرکز یزد)

با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه‌ای می‌دانند و سازمان صدا‌و‌سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ‌های روانی و رسانه‌ای بوده ‌است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می‌کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می‌تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت‍أثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. نمونه آماری از 231 نفر تشکیل شده است. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان‌سازی منطقی دانش به‌طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به‌طور غیرمستقیم، با نقش واسطه‌اي رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان‌سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.

کلید واژه:پنهان‌سازی منطقی دانش‌، عملکرد شغلی، رضایت شغلی کارکنان

با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه‌ای می‌دانند و سازمان صدا‌و‌سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ‌های روانی و رسانه‌ای بوده ‌است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می‌کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می‌تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت‍أثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. نمونه آماری از 231 نفر تشکیل شده است. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان‌سازی منطقی دانش به‌طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به‌طور غیرمستقیم، با نقش واسطه‌اي رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان‌سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.پنهان‌سازی منطقی دانش‌، عملکرد شغلی، رضایت شغلی کارکنان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.