آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

در پژوهش حاضر به آزمون مدل علی سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. ابزار آن نیز از 5 پرسشنامه استاندارد؛ سبک‌های نظارتی اسمال و کرنز (1993)؛ پرسشنامه جو عاطفی خانواده جعفری هرندی و رجایی موسوی (1395)؛ پرسشنامه شکاف نسلی اولسون (1999)؛ پرسشنامه کارکرد خانواده مک‌ماستر (2002) و یک پرسشنامه محقق‌ساخته (اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی) تشکیل شده است. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم دوره دوم دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران را که حدود 6000 نفر بوده­اند، در برگرفته و تعداد نمونه بر اساس قاعده کلاین (2010) بیست نفر برای هر مؤلفه (در مجموع 7 مؤلفه) یعنی 140 نفر نمونه بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده­اند. نتایج نشان داده است که انواع سبک‌های نظارتی ادراک ‌شده والدین با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات فرزندان بر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رابطه مستقیم دارد و رابطه جو عاطفی خانواده، کارکرد خانواده و شکاف نسلی، با سبک‌های نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، غیرمستقیم است؛ همچنین جو عاطفی خانواده، با کارکرد خانواده رابطه مستقیم و کارکرد خانواده با شکاف نسلی نیز رابطه دارد.

کلید واژه:سبک نظارتی والدین، نوجوانان، شبکه‌های اجتماعی، جو عاطفی خانواده، شکاف نسل

در پژوهش حاضر به آزمون مدل علی سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. ابزار آن نیز از 5 پرسشنامه استاندارد؛ سبک‌های نظارتی اسمال و کرنز (1993)؛ پرسشنامه جو عاطفی خانواده جعفری هرندی و رجایی موسوی (1395)؛ پرسشنامه شکاف نسلی اولسون (1999)؛ پرسشنامه کارکرد خانواده مک‌ماستر (2002) و یک پرسشنامه محقق‌ساخته (اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی) تشکیل شده است. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم دوره دوم دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران را که حدود 6000 نفر بوده­اند، در برگرفته و تعداد نمونه بر اساس قاعده کلاین (2010) بیست نفر برای هر مؤلفه (در مجموع 7 مؤلفه) یعنی 140 نفر نمونه بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده­اند. نتایج نشان داده است که انواع سبک‌های نظارتی ادراک ‌شده والدین با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات فرزندان بر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رابطه مستقیم دارد و رابطه جو عاطفی خانواده، کارکرد خانواده و شکاف نسلی، با سبک‌های نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، غیرمستقیم است؛ همچنین جو عاطفی خانواده، با کارکرد خانواده رابطه مستقیم و کارکرد خانواده با شکاف نسلی نیز رابطه دارد.سبک نظارتی والدین، نوجوانان، شبکه‌های اجتماعی، جو عاطفی خانواده، شکاف نسل

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.