آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
طراحي الگوي مطلوب نظام مديريت رسانه ملي

طراحي الگوي مطلوب نظام مديريت رسانه ملي

پژوهش حاضر با الهام از مدل جان کين و با انتخاب سه نظام مديريت رسانه‌اي قدرت محور، خدمت محور و بازار محور به عنوان مبناي نظري تحقيق، به دنبال شناسايي الگوي مطلوب «نظام مديريت رسانه ملي» است. اين پژوهش سعي دارد برمبناي ديدگاه جمعي از متخصصان و محققان رسانه‌اي طراز اول کشور الگوي مطلوب در اين زمينه را ارائه و پيشنهاد دهد.


پرسش کليدي پژوهش اين است: «الگوي مطلوب نظام مديريت رسانة ملي (صدا و سيما) از ديدگاه کارشناسان رسانه‌اي کشور، کدام يک از سه نظام رسانه‌اي جان کين است و ويژگي‌هاي آن چيست؟»


«کارشناسان رسانه‌اي ايراني، در بررسي نظام مطلوب مديريت رسانه ملي، مديريت رسانه بازارمحور را رد مي‌کنند، نسبت به نظام مديريت رسانه قدرت محور، نگاهي بينابين دارند و نظام مديريت رسانه خدمت محور را مي‌پذيرند».

واژگان کليدي: مديريت رسانه، متخصص رسانه، نظام مديريت رسانه قدرت محور، نظام مديريت رسانه بازار محور، نظام مديريت رسانه خدمت محور.کلید واژه:

پژوهش حاضر با الهام از مدل جان کين و با انتخاب سه نظام مديريت رسانه‌اي قدرت محور، خدمت محور و بازار محور به عنوان مبناي نظري تحقيق، به دنبال شناسايي الگوي مطلوب «نظام مديريت رسانه ملي» است. اين پژوهش سعي دارد برمبناي ديدگاه جمعي از متخصصان و محققان رسانه‌اي طراز اول کشور الگوي مطلوب در اين زمينه را ارائه و پيشنهاد دهد. پرسش کليدي پژوهش اين است: «الگوي مطلوب نظام مديريت رسانة ملي (صدا و سيما) از ديدگاه کارشناسان رسانه‌اي کشور، کدام يک از سه نظام رسانه‌اي جان کين است و ويژگي‌هاي آن چيست؟» «کارشناسان رسانه‌اي ايراني، در بررسي نظام مطلوب مديريت رسانه ملي، مديريت رسانه بازارمحور را رد مي‌کنند، نسبت به نظام مديريت رسانه قدرت محور، نگاهي بينابين دارند و نظام مديريت رسانه خدمت محور را مي‌پذيرند». واژگان کليدي: مديريت رسانه، متخصص رسانه، نظام مديريت رسانه قدرت محور، نظام مديريت رسانه بازار محور، نظام مديريت رسانه خدمت محور.

718

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.