آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ده اشتباه درباره مدل تاثیر رسانه ها

ده اشتباه درباره مدل تاثیر رسانه ها

مقاله حاضر حاصل بررسي انبوهي از مطالعات و ادعاهاي مفسرين درباره تأثير رسانه‌هاست و نويسنده درصدد پاسخ به اين پرسش كليدي بوده كه: «چرا با وجود دهها سال تحقيق و صدها مطالعه، ارتباط بين استفاده مردم از رسانه‌هاي گروهي و رفتارهاي ناشي از آن (بويژه در زمينه خشونت و رفتارهاي خشونت‌آميز مخاطبان)، مبهم باقي مانده است؟». وي با اين فرض كه تحقيق در مورد تأثير رسانه‌ها بدون شك، رويكرد نادرستي نسبت به رسانه‌هاي گروهي، مخاطبانش و به طور كلي جامعه اتخاذ كرده است، ده نقيصه بنيادين را در رويكرد «تأثير رسانه‌ها»، شرح داده است.

واژگان کليدي: خشونت، روش‌شناسي، كودكان، مخاطبانکلید واژه:

مقاله حاضر حاصل بررسي انبوهي از مطالعات و ادعاهاي مفسرين درباره تأثير رسانه‌هاست و نويسنده درصدد پاسخ به اين پرسش كليدي بوده كه: «چرا با وجود دهها سال تحقيق و صدها مطالعه، ارتباط بين استفاده مردم از رسانه‌هاي گروهي و رفتارهاي ناشي از آن (بويژه در زمينه خشونت و رفتارهاي خشونت‌آميز مخاطبان)، مبهم باقي مانده است؟». وي با اين فرض كه تحقيق در مورد تأثير رسانه‌ها بدون شك، رويكرد نادرستي نسبت به رسانه‌هاي گروهي، مخاطبانش و به طور كلي جامعه اتخاذ كرده است، ده نقيصه بنيادين را در رويكرد «تأثير رسانه‌ها»، شرح داده است. واژگان کليدي: خشونت، روش‌شناسي، كودكان، مخاطبان

631

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.