آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اثرات خشونت تلويزيوني بر بينندگان و عوامل موثر بر آن

اثرات خشونت تلويزيوني بر بينندگان و عوامل موثر بر آن

هدف از مقاله حاضر، بررسي «اثرات تماشاي برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلويزيوني بر پرخاشگري بينندگان» با استفاده از پيشينه و پژوهش‌هاي انجام شده، بويژه شناسايي متغيرهاي تعديل‌کننده و واسطه‌اي در اين زمينه است. نتايج اغلب تحقيقات مؤيد آن است که تماشاي خشونت تلويزيوني، بويژه در کودکان و نوجوانان منجر به بروز پرخاشگري يا افزايش آن مي‌شود. بديهي است نياز جامعه، بخصوص افراد نوجوان و جوان به هيجان و نيز توجه به واقعيت آنچه در اغلب جوامع مي‌گذرد، ارائه تصاوير تلويزيوني عاري از خشونت را دشوار يا حتي غيرممکن مي‌سازد. در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از متغيرهاي اثرگذار و ميانجي، راهکارهايي براي به حداقل رساندن آثار سوء نمايش خشونت در برنامه‌هاي تلويزيون، ارائه شود. برخي از اين متغيرها عبارتند از: ماهيت مهاجم و قرباني، انگيزه خشونت، وسعت و بي‌پردگي خشونت، واقع‌گرايي، پاداش و تنبيه، پيامدها، طنز و ... . در پايان راهکارهايي نيز در اين زمينه ارائه شده است.

واژگان کليدي: بينندگان، پرخاشگري، تلويزيون، خشونت
کلید واژه:

هدف از مقاله حاضر، بررسي «اثرات تماشاي برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلويزيوني بر پرخاشگري بينندگان» با استفاده از پيشينه و پژوهش‌هاي انجام شده، بويژه شناسايي متغيرهاي تعديل‌کننده و واسطه‌اي در اين زمينه است. نتايج اغلب تحقيقات مؤيد آن است که تماشاي خشونت تلويزيوني، بويژه در کودکان و نوجوانان منجر به بروز پرخاشگري يا افزايش آن مي‌شود. بديهي است نياز جامعه، بخصوص افراد نوجوان و جوان به هيجان و نيز توجه به واقعيت آنچه در اغلب جوامع مي‌گذرد، ارائه تصاوير تلويزيوني عاري از خشونت را دشوار يا حتي غيرممکن مي‌سازد. در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از متغيرهاي اثرگذار و ميانجي، راهکارهايي براي به حداقل رساندن آثار سوء نمايش خشونت در برنامه‌هاي تلويزيون، ارائه شود. برخي از اين متغيرها عبارتند از: ماهيت مهاجم و قرباني، انگيزه خشونت، وسعت و بي‌پردگي خشونت، واقع‌گرايي، پاداش و تنبيه، پيامدها، طنز و ... . در پايان راهکارهايي نيز در اين زمينه ارائه شده است. واژگان کليدي: بينندگان، پرخاشگري، تلويزيون، خشونت

1072

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.