آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اصول اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله)

اصول اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله)

در مقاله حاضر پس از بيان مقدمه‌اي درباره وضعيت بحراني و شاخص‌هاي آن به نقش و وظايف رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي در مديريت هر‌چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پيش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا‌ که محور اصلي اين مقاله، اصول اخلاق حرفه‌اي رسانه‌هاي ارتباط جمعي در وضعيت بحراني است، ابتدا با ارائه تعاریف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقی، هدف و ضرورت تدوين اصول اخلاق حرفه‌اي، بيان و در ادامه به اخلاق رسانه‌ای و مفاد مهم اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، اشاره شده است. با توجه به هم‌‌سنخ بودن حرفه خبرنگاري و روزنامه‌نگاري، اصول اخلاق حرفه‌اي آنها و نکات ويژه در هنگام فاجعه (در داخل منطقه بحران‌زده و خارج از آن) به ساير رسانه‌ها، ازجمله راديو قابل تعميم است. در اين مقاله به‌ دليل نقش ويژه راديو در مديريت بحران‌هاي طبيعي، از‌جمله زلزله، راديو به‌ عنوان رسانه برتر مديريت بحران، معرفي شده است.

واژگان کليدي: اصول اخلاق حرفه‌اي، خبرنگاران، راديو، رسانه‌هاي ارتباط جمعي، مديريت بحرانکلید واژه:

در مقاله حاضر پس از بيان مقدمه‌اي درباره وضعيت بحراني و شاخص‌هاي آن به نقش و وظايف رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي در مديريت هر‌چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پيش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا‌ که محور اصلي اين مقاله، اصول اخلاق حرفه‌اي رسانه‌هاي ارتباط جمعي در وضعيت بحراني است، ابتدا با ارائه تعاریف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقی، هدف و ضرورت تدوين اصول اخلاق حرفه‌اي، بيان و در ادامه به اخلاق رسانه‌ای و مفاد مهم اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، اشاره شده است. با توجه به هم‌‌سنخ بودن حرفه خبرنگاري و روزنامه‌نگاري، اصول اخلاق حرفه‌اي آنها و نکات ويژه در هنگام فاجعه (در داخل منطقه بحران‌زده و خارج از آن) به ساير رسانه‌ها، ازجمله راديو قابل تعميم است. در اين مقاله به‌ دليل نقش ويژه راديو در مديريت بحران‌هاي طبيعي، از‌جمله زلزله، راديو به‌ عنوان رسانه برتر مديريت بحران، معرفي شده است. واژگان کليدي: اصول اخلاق حرفه‌اي، خبرنگاران، راديو، رسانه‌هاي ارتباط جمعي، مديريت بحران

701

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.