آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تلويزيون و انتخابات رياست‌جمهوري در ايران

تلويزيون و انتخابات رياست‌جمهوري در ايران

نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ايران نقطه عطفي در نقش رسانه تلويزيون در تبليغات انتخاباتي بود. به نظر مي‌رسد مصاحبه‌ها و فيلم‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات و مناظره‌هاي تلويزيوني ميان چهره‌هاي سياسي طرفدار آنها نقش بسيار مهمي در چگونگي برداشت بينندگان از هريک از نامزدها داشت و در نهايت بر چگونگي رأي‌ دادن آنها تأثيرگذار بود. در اين مقاله با بهره‌گيري از داده‌هاي چند پژوهش، ازجمله يافته‌هاي به‌دست آمده از مصاحبه‌هاي کيفي که از سوي نويسنده در ماه‌هاي پس از پيروزي آقاي احمدي‌نژاد با مردم صورت گرفت، نقش سيماي جمهوري اسلامي در شکل‌گيري رفتار رأي‌دهي مردم مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است.


نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد که تلويزيون، دست‌کم در انتخابات رياست‌جمهوري نهم، اصلي‌ترين منبع کسب اطلاعات مردم درباره نامزدهاي انتخابات بوده است.


واژگان کليدي: انتخابات، تبليغات انتخاباتي، رسانه‌هاي جمعي، رفتار رأي‌دهيکلید واژه:

نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ايران نقطه عطفي در نقش رسانه تلويزيون در تبليغات انتخاباتي بود. به نظر مي‌رسد مصاحبه‌ها و فيلم‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات و مناظره‌هاي تلويزيوني ميان چهره‌هاي سياسي طرفدار آنها نقش بسيار مهمي در چگونگي برداشت بينندگان از هريک از نامزدها داشت و در نهايت بر چگونگي رأي‌ دادن آنها تأثيرگذار بود. در اين مقاله با بهره‌گيري از داده‌هاي چند پژوهش، ازجمله يافته‌هاي به‌دست آمده از مصاحبه‌هاي کيفي که از سوي نويسنده در ماه‌هاي پس از پيروزي آقاي احمدي‌نژاد با مردم صورت گرفت، نقش سيماي جمهوري اسلامي در شکل‌گيري رفتار رأي‌دهي مردم مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد که تلويزيون، دست‌کم در انتخابات رياست‌جمهوري نهم، اصلي‌ترين منبع کسب اطلاعات مردم درباره نامزدهاي انتخابات بوده است. واژگان کليدي: انتخابات، تبليغات انتخاباتي، رسانه‌هاي جمعي، رفتار رأي‌دهي

1341

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.