آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ظهور راديو ديجيتال در ايران؛ فرصت‌ها و تهديدها

ظهور راديو ديجيتال در ايران؛ فرصت‌ها و تهديدها

هر چند دنياي ديجيتال دريچه‌هاي تازه و بكري را براي مخاطبان گشوده است كه رسانه‌ها از طريق آنها مي‌توانند بر گستره مخاطبانشان بيفزايند، اما پديده جهاني ديجيتالي شدن رسانه‌ها، با ورود به هر كشور، به اقتضاي شرايط تاريخي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي جامعه،تجربه‌اي جديد و منحصربه‌فرد به‌شمار مي‌رود.


در اين تحقيق با استفاده از روش کيو، ديدگاه‌هاي كارشناسان، مديران و صاحبنظران حوزه راديو، در داخل و خارج از كشور مورد بررسي قرار گرفته است و متغيرهاي مربوط به ديجيتالي شدن، در سه بخش توليد، ارسال و دريافت، به عنوان «متغيرهاي وابسته» و كليه عوامل ‌تسهيل‌كننده يا ممانعت‌کننده از رسيدن به هدف (شامل دو بخش درون و برون سازماني) به عنوان «متغيرهاي مستقل» در نظر گرفته شده‌اند.


بر اساس نتايج به‌دست آمده، مهم‌ترين مشكل در خصوص تغيير سيستم راديو از آنالوگ به ديجيتال، مجاب كردن شنوندگان براي خريد دستگاه گيرنده راديو ديجيتال است. اما در كنار اين مشكل، به دليل آنكه راديوهاي امروز، راهي جز طي مسير ديجيتالي شدن ندارند، مهم‌ترين نكته قابل توجه براي مديران رسانه، برنامه‌ريزي در جهت تغيير محتواي لازم است كه در اين خصوص برخلاف مسائل فني، مطالعات چنداني انجام نشده است.

كليدواژه: راديو ديجيتال، شبكه راديويي، مديريت رسانه، نظام آنالوگ، نظام ديجيتال
کلید واژه:

هر چند دنياي ديجيتال دريچه‌هاي تازه و بكري را براي مخاطبان گشوده است كه رسانه‌ها از طريق آنها مي‌توانند بر گستره مخاطبانشان بيفزايند، اما پديده جهاني ديجيتالي شدن رسانه‌ها، با ورود به هر كشور، به اقتضاي شرايط تاريخي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي جامعه،تجربه‌اي جديد و منحصربه‌فرد به‌شمار مي‌رود. در اين تحقيق با استفاده از روش کيو، ديدگاه‌هاي كارشناسان، مديران و صاحبنظران حوزه راديو، در داخل و خارج از كشور مورد بررسي قرار گرفته است و متغيرهاي مربوط به ديجيتالي شدن، در سه بخش توليد، ارسال و دريافت، به عنوان «متغيرهاي وابسته» و كليه عوامل ‌تسهيل‌كننده يا ممانعت‌کننده از رسيدن به هدف (شامل دو بخش درون و برون سازماني) به عنوان «متغيرهاي مستقل» در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس نتايج به‌دست آمده، مهم‌ترين مشكل در خصوص تغيير سيستم راديو از آنالوگ به ديجيتال، مجاب كردن شنوندگان براي خريد دستگاه گيرنده راديو ديجيتال است. اما در كنار اين مشكل، به دليل آنكه راديوهاي امروز، راهي جز طي مسير ديجيتالي شدن ندارند، مهم‌ترين نكته قابل توجه براي مديران رسانه، برنامه‌ريزي در جهت تغيير محتواي لازم است كه در اين خصوص برخلاف مسائل فني، مطالعات چنداني انجام نشده است. كليدواژه: راديو ديجيتال، شبكه راديويي، مديريت رسانه، نظام آنالوگ، نظام ديجيتال

717

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.