آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نظریه‌های رایج درباره پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات

نظریه‌های رایج درباره پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات

فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان فنّاوری غالب در هزاره جدید معرفی شده‌اند. این فنّاوری‌ها با سرعت بخشيدن به فرایند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه‌های داد و ستد، به ابزاري براي افزایش بهره‌وری، کارآیی و رشد در تمامي حیطه‌های فعالیت بشری تبديل شده‌اند. مزایای بالقوه این فنّاوری‌ها زمانی قابل حصول است که در بین تمام بخش‌های جامعه توسعه و گسترش یابند. در مقاله حاضر، نظریه‌های فردی پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ازجمله نظریه نشر نوآوری، مدل پذیرش فنّاوری، نظریه رفتار هدایت شده، پارادایم انتظار‌ـ تائید و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فنّاوری و نظریه‌های سازمانی شامل مدل تناسب بین وظیفه و فنّاوری، چارچوب فنّاوری‌‌ـ ‌سازمان‌ـ ‌محیط و چارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فنّاوری، شرح داده می‌شوند و در نهایت، متغیرهای تاثیرگذار بر کاربران براي پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، معرفی می‌شوند.

کليد واژه‌: انگيزه، پذيرش، فنّاوري‌ اطلاعات و ارتباطات، نوآوري
کلید واژه:

فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان فنّاوری غالب در هزاره جدید معرفی شده‌اند. این فنّاوری‌ها با سرعت بخشيدن به فرایند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه‌های داد و ستد، به ابزاري براي افزایش بهره‌وری، کارآیی و رشد در تمامي حیطه‌های فعالیت بشری تبديل شده‌اند. مزایای بالقوه این فنّاوری‌ها زمانی قابل حصول است که در بین تمام بخش‌های جامعه توسعه و گسترش یابند. در مقاله حاضر، نظریه‌های فردی پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ازجمله نظریه نشر نوآوری، مدل پذیرش فنّاوری، نظریه رفتار هدایت شده، پارادایم انتظار‌ـ تائید و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فنّاوری و نظریه‌های سازمانی شامل مدل تناسب بین وظیفه و فنّاوری، چارچوب فنّاوری‌‌ـ ‌سازمان‌ـ ‌محیط و چارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فنّاوری، شرح داده می‌شوند و در نهایت، متغیرهای تاثیرگذار بر کاربران براي پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، معرفی می‌شوند. کليد واژه‌: انگيزه، پذيرش، فنّاوري‌ اطلاعات و ارتباطات، نوآوري

696

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.