آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه ملي و شکل‌دهي به الگوي بهينه مصرف شهروندان در مسائل شهري: اتخاذ يک مدل نظري

رسانه ملي و شکل‌دهي به الگوي بهينه مصرف شهروندان در مسائل شهري: اتخاذ يک مدل نظري

هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش رسانه‌ ملي در شکل‌دهي به الگوي صحيح مصرف شهروندان در مسائل شهري و در نهايت اتخاذ يک مدل نظري در اين زمينه بوده است. بنابراين با توجه به رابطه متقابل رسانه ملي، مصرف و مسائل شهري، سازوکارهاي تأثيرگذار بر مسائل شهري شامل ارتقاي کيفيت زندگي شهري، محقق‌سازي شهر الکترونيک به عنوان زيرساخت اصلي دولت الکترونيک و ارتقاي سرمايه اجتماعي شهروندان، مطرح شد و سپس بر چارچوب مفهومي شهروندي فرهنگي براي توسعه پايدار در مسائل شهري تأکيد صورت گرفت. در بخش ديگر مقاله به رابطه متقابل رسانه، الگوي مصرف و مسائل شهري پرداخته و در نهايت الگويي جامع براي تبيين نقش رسانه ملي در شکل‌دهي به الگوي صحيح مصرف شهروندان در مسائل شهري ارائه شد.


بر اساس اين مدل، رسانه ملي از طريق بهبود سازوکارهاي تأثيرگذار بر کالبد شهري و همچنين بازنمايي نظام‌مند مسائل مختلف و انتقال معاني مورد نظر با استفاده از دستاوردهاي نظريه‌هاي برجسته‌سازي، چارچوب‌بندي و کاشت، دستيابي به الگوي بهينه مصرف را تحقق مي‌بخشد.

کليد واژه: الگوي مصرف، رسانه ملي، شهروندي فرهنگي، مسائل شهري
کلید واژه:

هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش رسانه‌ ملي در شکل‌دهي به الگوي صحيح مصرف شهروندان در مسائل شهري و در نهايت اتخاذ يک مدل نظري در اين زمينه بوده است. بنابراين با توجه به رابطه متقابل رسانه ملي، مصرف و مسائل شهري، سازوکارهاي تأثيرگذار بر مسائل شهري شامل ارتقاي کيفيت زندگي شهري، محقق‌سازي شهر الکترونيک به عنوان زيرساخت اصلي دولت الکترونيک و ارتقاي سرمايه اجتماعي شهروندان، مطرح شد و سپس بر چارچوب مفهومي شهروندي فرهنگي براي توسعه پايدار در مسائل شهري تأکيد صورت گرفت. در بخش ديگر مقاله به رابطه متقابل رسانه، الگوي مصرف و مسائل شهري پرداخته و در نهايت الگويي جامع براي تبيين نقش رسانه ملي در شکل‌دهي به الگوي صحيح مصرف شهروندان در مسائل شهري ارائه شد. بر اساس اين مدل، رسانه ملي از طريق بهبود سازوکارهاي تأثيرگذار بر کالبد شهري و همچنين بازنمايي نظام‌مند مسائل مختلف و انتقال معاني مورد نظر با استفاده از دستاوردهاي نظريه‌هاي برجسته‌سازي، چارچوب‌بندي و کاشت، دستيابي به الگوي بهينه مصرف را تحقق مي‌بخشد. کليد واژه: الگوي مصرف، رسانه ملي، شهروندي فرهنگي، مسائل شهري

613

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.