آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تبيين اعتياد به اينترنت در بین کاربران کافی‌نت‌های شاهین ‌شهر

تبيين اعتياد به اينترنت در بین کاربران کافی‌نت‌های شاهین ‌شهر

پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته به مطالعه اعتياد اينترنتي و رابطه آن با جذابيت اينترنت و رفع نيازها از طريق اين رسانه پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش تمامي کاربراني بوده‌اند که در بهار سال 1388 در کافي‌‌نت‌هاي شاهين ‌شهر اصفهان از اينترنت استفاده کرده‌اند و از ميان آنها به روش نمونه‌گيري سهميه‌اي و بر مبناي منطقه جغرافيايي و زمان مورد استفاده از اينترنت تعداد 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش اعتياد به اينترنت، از مقياس اعتياد به اينترنت ‌يانگ و همچنين دو پرسشنامه محقق ساخته ديگر براي سنجش سازه‌هاي جذابيت اينترنت و استفاده از اينترنت براي رفع نيازها استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که 3/2درصد افراد داراي اعتياد شديد و 1/27درصد داراي اعتياد متوسط به اينترنت هستند و همچنين 6/70درصد در گروه کاربران معمولي قرار دارند. نتايج بررسي مدل ساختاري تدوين شده نيز بيانگر آن بود كه ارضاي نيازها و جذابيت و تازگي محيط اينترنت داراي توان بالا و معناداري در تبيين اعتياد به اينترنت هستند؛ هر چند جذابيت و تازگي محيط اينترنت از توان تبيين‌كنندگي بالاتري در مقايسه با ارضاي نياز برخوردار است.

کليد واژه: اعتياد به اينترنت، ارضا نيازها در اينترنت، جذابيت و تازگي اينترنت، کاربران، کافي‌نت
کلید واژه:

پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته به مطالعه اعتياد اينترنتي و رابطه آن با جذابيت اينترنت و رفع نيازها از طريق اين رسانه پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش تمامي کاربراني بوده‌اند که در بهار سال 1388 در کافي‌‌نت‌هاي شاهين ‌شهر اصفهان از اينترنت استفاده کرده‌اند و از ميان آنها به روش نمونه‌گيري سهميه‌اي و بر مبناي منطقه جغرافيايي و زمان مورد استفاده از اينترنت تعداد 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش اعتياد به اينترنت، از مقياس اعتياد به اينترنت ‌يانگ و همچنين دو پرسشنامه محقق ساخته ديگر براي سنجش سازه‌هاي جذابيت اينترنت و استفاده از اينترنت براي رفع نيازها استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که 3/2درصد افراد داراي اعتياد شديد و 1/27درصد داراي اعتياد متوسط به اينترنت هستند و همچنين 6/70درصد در گروه کاربران معمولي قرار دارند. نتايج بررسي مدل ساختاري تدوين شده نيز بيانگر آن بود كه ارضاي نيازها و جذابيت و تازگي محيط اينترنت داراي توان بالا و معناداري در تبيين اعتياد به اينترنت هستند؛ هر چند جذابيت و تازگي محيط اينترنت از توان تبيين‌كنندگي بالاتري در مقايسه با ارضاي نياز برخوردار است. کليد واژه: اعتياد به اينترنت، ارضا نيازها در اينترنت، جذابيت و تازگي اينترنت، کاربران، کافي‌نت

665

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.