آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تصويرسازي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در شبکه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي

تصويرسازي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در شبکه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي

رسانه‌ها منابع اطلاعاتي سريع و مفيدي براي تصميمات سياسي به شمار مي‌روند. تلاش براي همسو كردن افكار عمومي بين‌المللي با اهداف و سياست‌هاي هر كشور از طريق پوشش رسانه‌ای، اهميت خبر و شبكه‌هاي خبري بين‌المللي بويژه تلويزيوني را افزايش مي‌دهد. تبليغات شبكه‌هاي خبري بين‌المللي در باره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، به گونه‌اي است كه مي‌تواند بر ديپلماسي و سياست خارجي كشورها در قبال ايران بسيار تأثيرگذار باشد. اين تحقيق با توجه به فعاليت گسترده شبکه‌هاي خبري تلويزيوني عربي و غربي در پوشش اخبار و گزارش‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، نحوه پوشش اين اخبار را در شبکه‌‌هاي خبري غربي شامل بي بي سي (انگليس)،‌ سي ان ان‌ و فاکس نيوز (امريکا)، فرانس 24 (فرانسه)‌ و شبکه‌هاي عربي شامل الجزيره (قطر) و العربيه (عربستان سعودي) بررسي مي‌کند. يافته‌ها نشان مي‌دهد، شبکه‌هاي خبري غرب تلاش مي‌کنند برنامه هسته‌اي ايران را برنامه‌اي نظامي جلوه دهند که اين موضوع در مورد شبکه‌هاي خبري عرب زبان در برخي مؤلفه‌ها مشابه و در برخي ديگر متفاوت است.

کليد واژه: بازنمايي رسانه‌اي، برجسته‌سازي، برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، تلويزيون، ديپلماسي عمومي،‌ شبکه‌هاي خبري،کلید واژه:

رسانه‌ها منابع اطلاعاتي سريع و مفيدي براي تصميمات سياسي به شمار مي‌روند. تلاش براي همسو كردن افكار عمومي بين‌المللي با اهداف و سياست‌هاي هر كشور از طريق پوشش رسانه‌ای، اهميت خبر و شبكه‌هاي خبري بين‌المللي بويژه تلويزيوني را افزايش مي‌دهد. تبليغات شبكه‌هاي خبري بين‌المللي در باره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، به گونه‌اي است كه مي‌تواند بر ديپلماسي و سياست خارجي كشورها در قبال ايران بسيار تأثيرگذار باشد. اين تحقيق با توجه به فعاليت گسترده شبکه‌هاي خبري تلويزيوني عربي و غربي در پوشش اخبار و گزارش‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، نحوه پوشش اين اخبار را در شبکه‌‌هاي خبري غربي شامل بي بي سي (انگليس)،‌ سي ان ان‌ و فاکس نيوز (امريکا)، فرانس 24 (فرانسه)‌ و شبکه‌هاي عربي شامل الجزيره (قطر) و العربيه (عربستان سعودي) بررسي مي‌کند. يافته‌ها نشان مي‌دهد، شبکه‌هاي خبري غرب تلاش مي‌کنند برنامه هسته‌اي ايران را برنامه‌اي نظامي جلوه دهند که اين موضوع در مورد شبکه‌هاي خبري عرب زبان در برخي مؤلفه‌ها مشابه و در برخي ديگر متفاوت است. کليد واژه: بازنمايي رسانه‌اي، برجسته‌سازي، برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، تلويزيون، ديپلماسي عمومي،‌ شبکه‌هاي خبري،

750

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.