آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی

طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی

هدف از این مقاله، طراحی مدل بومی و مطلوب نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی رسانه ملی است تا از اين طريق، عملکرد سرمایه‌های انسانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گيرد. همچنين در مقاله حاضر، پس از تبيين نقش و کارکردهای رسانه و بیان مفهوم ارزيابي عملکرد و کارکردهای آن، مبادرت به تبیین، واکاوی و طراحی ارکان، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و مدل مناسب ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و بر اساس مطالعات جامع، مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی تجرید و تفرید شده است. بر این اساس، مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی بر سه رکن کلان: الف) ارزیابی قابلیت‌ها و شایستگی‌های شغلی، با 5 زیر‌مؤلفه و 150 نشانگان رفتاری مبتنی بر ارزیابی 360 درجه، ب) ارزیابی عملکرد سیستمی، با 7 زیرمؤلفه، مبتنی بر ارزیابی سیستماتیک و ج) ارزیابی عملکرد گروهی، با 8 زیر‌مؤلفه، مبتنی بر ارزیابی واحدی ـ سازمانی استوار شده است.

کلید واژه:رسانه ملی، سرمایه‌های انسانی، ارزيابي، عملكرد، قابلیت و شایستگی عملکردی

هدف از این مقاله، طراحی مدل بومی و مطلوب نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی رسانه ملی است تا از اين طريق، عملکرد سرمایه‌های انسانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گيرد. همچنين در مقاله حاضر، پس از تبيين نقش و کارکردهای رسانه و بیان مفهوم ارزيابي عملکرد و کارکردهای آن، مبادرت به تبیین، واکاوی و طراحی ارکان، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و مدل مناسب ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و بر اساس مطالعات جامع، مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی تجرید و تفرید شده است. بر این اساس، مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی بر سه رکن کلان: الف) ارزیابی قابلیت‌ها و شایستگی‌های شغلی، با 5 زیر‌مؤلفه و 150 نشانگان رفتاری مبتنی بر ارزیابی 360 درجه، ب) ارزیابی عملکرد سیستمی، با 7 زیرمؤلفه، مبتنی بر ارزیابی سیستماتیک و ج) ارزیابی عملکرد گروهی، با 8 زیر‌مؤلفه، مبتنی بر ارزیابی واحدی ـ سازمانی استوار شده است.رسانه ملی، سرمایه‌های انسانی، ارزيابي، عملكرد، قابلیت و شایستگی عملکردی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.