آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأملي جامعه شناختي بر وضعیت فعلي تعامل فرد و خانواده در جامعه ايران (مطالعه موردی: تصوير فرد و خانواده در مجموعه شیدايي)

تأملي جامعه شناختي بر وضعیت فعلي تعامل فرد و خانواده در جامعه ايران (مطالعه موردی: تصوير فرد و خانواده در مجموعه شیدايي)

خانواده در ايران بر اثر مواجهه با مدرنيته دستخوش تحولات بنيادين شده است. ازجمله اين


تحولات، تغيير نوو رابطه فرد با اين نهاد اجتماعي است. پژوهش حاضر ميکوشد با تکيه بر سنت


نظري هال و فيسک در خصوص بازنمايي رسانه اي و تلفيقي از ايده هاي جامعه شناختي درباره


دگرديسي خانواده، با به کارگيري روش نشانه شناسي ساختارگرا، بازنمود وضعيت تعامل فرد و


خانواده را در مجموعه شيدايي تحليل کند. انتخاب مجموعه تلويزيوني شيدايي، بر اساس


نمونه گيري نظري هدفمند، صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان ميدهد که مجموعه


تلويزيوني شيدايي براي القاي گفتمان خود، امور معمول زندگي را دراماتيزه ميکند معضلات


اجتناب ناپذير را غول گونه نمايش ميدهد تحول خانواده سنتي را معادل تضعيف نهاد خانواده و


فرد ميداند تعارض هاي ساختاري را نتيجه اشتباه ها و غفلت هاي فردي معرفي ميکند و کشاکش


فرد و خانواده را در سطح خرد بازنمايي ميکند.
کلید واژه:بازنمايي، دراماتيزه کردن امر روزمره، دلالت اجتماعي، دلالت عقيدتي

خانواده در ايران بر اثر مواجهه با مدرنيته دستخوش تحولات بنيادين شده است. ازجمله اين تحولات، تغيير نوو رابطه فرد با اين نهاد اجتماعي است. پژوهش حاضر ميکوشد با تکيه بر سنت نظري هال و فيسک در خصوص بازنمايي رسانه اي و تلفيقي از ايده هاي جامعه شناختي درباره دگرديسي خانواده، با به کارگيري روش نشانه شناسي ساختارگرا، بازنمود وضعيت تعامل فرد و خانواده را در مجموعه شيدايي تحليل کند. انتخاب مجموعه تلويزيوني شيدايي، بر اساس نمونه گيري نظري هدفمند، صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان ميدهد که مجموعه تلويزيوني شيدايي براي القاي گفتمان خود، امور معمول زندگي را دراماتيزه ميکند معضلات اجتناب ناپذير را غول گونه نمايش ميدهد تحول خانواده سنتي را معادل تضعيف نهاد خانواده و فرد ميداند تعارض هاي ساختاري را نتيجه اشتباه ها و غفلت هاي فردي معرفي ميکند و کشاکش فرد و خانواده را در سطح خرد بازنمايي ميکند. بازنمايي، دراماتيزه کردن امر روزمره، دلالت اجتماعي، دلالت عقيدتي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.