آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
استعاره‌ها و مجازهای مفهومی در تبلیغات رسانه ملی؛ رویکردی شناختی و پیکره‌بنیاد

استعاره‌ها و مجازهای مفهومی در تبلیغات رسانه ملی؛ رویکردی شناختی و پیکره‌بنیاد

مقاله حاضر به بررسي استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي در پيكره‌اي از تبليغات رسانه ملي مي‌پردازد. بنيان نظري اين پژوهش را نظریه استعاره مفهومي ليكاف و جانسون، همچنين آراي آنها در باب مجاز مفهومي تشكيل مي‌دهد كه در آن استعاره و مجاز نه‌تنها به‌عنوان پديده‌هايي كلامي، بلكه به‌عنوان بازتابي از فرايندهاي ذهني در نظر گرفته مي‌شوند. يكي از نمودهاي استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي، در تبليغات است. استعاره‌‌ها ابزاري قدرتمند برای تبليغات به شمار می‌روند. از‌اين‌رو، پيكره‌اي متشكل از 75 تيزر تبليغاتي سيما در پنج گروه مختلف مورد بررسي قرار گرفت. داده‌هاي پيكره‌اي نشان داد كه استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي، نقش بسيار مهمي در تبليغات تلويزيوني ايفا مي‌كنند، به‌طوری كه بيش از 97 درصد تبليغات بررسي شده، حاوي يك و يا هر دو اين موارد بود‌ه‌اند. همچنين مشخص شد كه عناصر فرهنگي نقش مهمي در شكل‌گيري استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي بر عهده دارند كه اين به‌نوبه خود، منجر به شكل‌گيري استعاره‌هاي ذهني در لايه‌هاي پنهان ذهن جامعه ايراني مي‌شود.

کلید واژه:رسانه ملي، تبليغات، استعاره‌‌ مفهومي، مجاز مفهومي، استعاره‌ تصويري، مجاز تصويري

مقاله حاضر به بررسي استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي در پيكره‌اي از تبليغات رسانه ملي مي‌پردازد. بنيان نظري اين پژوهش را نظریه استعاره مفهومي ليكاف و جانسون، همچنين آراي آنها در باب مجاز مفهومي تشكيل مي‌دهد كه در آن استعاره و مجاز نه‌تنها به‌عنوان پديده‌هايي كلامي، بلكه به‌عنوان بازتابي از فرايندهاي ذهني در نظر گرفته مي‌شوند. يكي از نمودهاي استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي، در تبليغات است. استعاره‌‌ها ابزاري قدرتمند برای تبليغات به شمار می‌روند. از‌اين‌رو، پيكره‌اي متشكل از 75 تيزر تبليغاتي سيما در پنج گروه مختلف مورد بررسي قرار گرفت. داده‌هاي پيكره‌اي نشان داد كه استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي، نقش بسيار مهمي در تبليغات تلويزيوني ايفا مي‌كنند، به‌طوری كه بيش از 97 درصد تبليغات بررسي شده، حاوي يك و يا هر دو اين موارد بود‌ه‌اند. همچنين مشخص شد كه عناصر فرهنگي نقش مهمي در شكل‌گيري استعاره‌ها و مجازهاي مفهومي بر عهده دارند كه اين به‌نوبه خود، منجر به شكل‌گيري استعاره‌هاي ذهني در لايه‌هاي پنهان ذهن جامعه ايراني مي‌شود. رسانه ملي، تبليغات، استعاره‌‌ مفهومي، مجاز مفهومي، استعاره‌ تصويري، مجاز تصويري

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.