آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور (با تأکید بر مصرف رسانه‌ای شهروندان شهر تهران)

نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور (با تأکید بر مصرف رسانه‌ای شهروندان شهر تهران)

تلاشه‌ای شتاب‌زده‌ای که در سده‌های اخیر برای گسترش ارتباطات بشری صورت گرفته، اثرات معکوسی


بر سلامت همه انسانها داشته و مسائل بهداشتی تازه‌ای را برای آنها به ارمغان آورده است. در این مقاله


تلاش شده است تا با روش پژوهش ترکیبی، ابتدا محتوای پیام‌های سلامتی تولید شده در رسانه‌های


جمعی منتخب: رادیو، تلویزیون، وب‌سایت سلامت نیوز و هفته‌نامه سلامت، استخراج و سپس، سبک‌های


زندگی سلامت مردم شهر تهران به همراه میزان مصرف رسانه‌ای آنها، از طریق پیمایش با نمونه آماری


802 نفر از شهروندان 18 ساله و بالاتر، شناسایی شود تا در نهایت، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. نتایج


به دست آمده حاکی از آن است که بین مصرف رسانه‌ای افراد و سبک زندگی سلامت‌محور آنها؛ همچنین


بین سبک زندگی سلامت‌محور افراد و پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها، ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج


حاصل از بخش تحلیل محتوا نیز حاکی از آن است که در هر چهار رسانه یاد شده، میزان پرداختن به


بعد جسمانی سلامت در رتبه اول قرار دارد و پس از آن، ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و «معنوی» به ترتیب،


بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده‌اند.
کلید واژه:سبک زندگی سلامت‌محور، مصرف رسانه‌ای، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، ارتباطات و سلامت، رفتارهای سلامت‌محور

تلاشه‌ای شتاب‌زده‌ای که در سده‌های اخیر برای گسترش ارتباطات بشری صورت گرفته، اثرات معکوسی بر سلامت همه انسانها داشته و مسائل بهداشتی تازه‌ای را برای آنها به ارمغان آورده است. در این مقاله تلاش شده است تا با روش پژوهش ترکیبی، ابتدا محتوای پیام‌های سلامتی تولید شده در رسانه‌های جمعی منتخب: رادیو، تلویزیون، وب‌سایت سلامت نیوز و هفته‌نامه سلامت، استخراج و سپس، سبک‌های زندگی سلامت مردم شهر تهران به همراه میزان مصرف رسانه‌ای آنها، از طریق پیمایش با نمونه آماری 802 نفر از شهروندان 18 ساله و بالاتر، شناسایی شود تا در نهایت، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین مصرف رسانه‌ای افراد و سبک زندگی سلامت‌محور آنها؛ همچنین بین سبک زندگی سلامت‌محور افراد و پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها، ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از بخش تحلیل محتوا نیز حاکی از آن است که در هر چهار رسانه یاد شده، میزان پرداختن به بعد جسمانی سلامت در رتبه اول قرار دارد و پس از آن، ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و «معنوی» به ترتیب، بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده‌اند. سبک زندگی سلامت‌محور، مصرف رسانه‌ای، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، ارتباطات و سلامت، رفتارهای سلامت‌محور

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.