آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
آشنایی با نمونه‌گیری چرخشی و استفاده از آن در نظرسنجی‌ها

آشنایی با نمونه‌گیری چرخشی و استفاده از آن در نظرسنجی‌ها

امروزه برنامه‌‌ریزان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، علاقه‌مند به دانستن نظرهای افراد درباره محصول ارائه‌ شده خود هستند تا از این طریق بتوانند در راه تأمین نیازهای استفاده‌کنندگان از کالاها و خدمات حرکت کنند و به بهبود موقعیت خود بپردازند. کسب نظر افراد درباره یک موضوع خاص، نظرسنجی نامیده می‌شود. نظرسنجی‌ها به‌طور معمول، از طریق شیوه‌های نمونه‌گیری نااحتمالاتی و بدون چارچوب انجام می‌شوند. مشکل استفاده از این روش آن است که نتایج به دست آمده، از دقت نمونه‌گیری‌های احتمالاتی برای تعمیم به کل جامعه برخوردار نیست و تنها توصیفی از نظر افرادی ارائه می¬شود که در نمونه قرار گرفته‌اند. استفاده از فنون مختلف نمونه‌گیری می‌تواند به رفع این نقیصه کمک ‌کند. در مقاله حاضر، ضمن اشاره مختصر به روش‌های آمارگیری نمونه‌ای نااحتمالاتی و احتمالاتی، مزایای استفاده از روش‌های احتمالاتی در نظر‌سنجی‌ها برشمرده خواهد شد. همچنین مفهوم آمارگیری چرخشی و مزایای آن در مقایسه با سایر آمارگیری‌ها در طول زمان بیان می‌شود و پیشنهاد استفاده از آن در نظرسنجی‌ها مطرح خواهد شد.

کلید واژه:آمارگیری، نظرسنجی، نمونه‌گیری چرخشی

امروزه برنامه‌‌ریزان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، علاقه‌مند به دانستن نظرهای افراد درباره محصول ارائه‌ شده خود هستند تا از این طریق بتوانند در راه تأمین نیازهای استفاده‌کنندگان از کالاها و خدمات حرکت کنند و به بهبود موقعیت خود بپردازند. کسب نظر افراد درباره یک موضوع خاص، نظرسنجی نامیده می‌شود. نظرسنجی‌ها به‌طور معمول، از طریق شیوه‌های نمونه‌گیری نااحتمالاتی و بدون چارچوب انجام می‌شوند. مشکل استفاده از این روش آن است که نتایج به دست آمده، از دقت نمونه‌گیری‌های احتمالاتی برای تعمیم به کل جامعه برخوردار نیست و تنها توصیفی از نظر افرادی ارائه می¬شود که در نمونه قرار گرفته‌اند. استفاده از فنون مختلف نمونه‌گیری می‌تواند به رفع این نقیصه کمک ‌کند. در مقاله حاضر، ضمن اشاره مختصر به روش‌های آمارگیری نمونه‌ای نااحتمالاتی و احتمالاتی، مزایای استفاده از روش‌های احتمالاتی در نظر‌سنجی‌ها برشمرده خواهد شد. همچنین مفهوم آمارگیری چرخشی و مزایای آن در مقایسه با سایر آمارگیری‌ها در طول زمان بیان می‌شود و پیشنهاد استفاده از آن در نظرسنجی‌ها مطرح خواهد شد.آمارگیری، نظرسنجی، نمونه‌گیری چرخشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.