آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی تأثیر سواد اخلاقي بر رفتار اطلاع‌يابي و باز‌نشر اطلاعات در شبکه‌های اجتماعي (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)

بررسی تأثیر سواد اخلاقي بر رفتار اطلاع‌يابي و باز‌نشر اطلاعات در شبکه‌های اجتماعي (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر اصول سواد اخلاقی کاربران شبکه‌های اجتماعي در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی سمنان در اردیبهشت 1398 است. روش پژوهش از نوع پیمایش و از جامعه 1500 نفری با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی 306 نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان می‌دهد كه مؤلفه‌های سواد اخلافي يعني پتانسیل اخلاقی (371/0)، حساسیت‌های اخلاقی (302/0) و مهارت‌های استدلال‌ورزی (341/0) بر رفتار اطلاع‌یابی و بازنشر اطلاعات تأثیر معنا‌دار و مستقيمي داشته است. توجه و تقویت رفتارهای دغدغه‌مند زندگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، توسعه مهارت تفکر انتقادی و همچنین تولید رسانه‌های اخلاقی مبتنی بر تولید محتوای حفاظت‌شده با همراهی و همکاری متخصصان علم اطلاعات و سواد اخلاقی، بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن مفهوم جایگاه اخلاق در رسانه‌های اجتماعی و در سطح جامعه داشته باشد.

کلید واژه:سواد اخلاقی، پتانسیل اخلاقی، پیام‌های رسانه‌ای، معادلات ساختاری

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر اصول سواد اخلاقی کاربران شبکه‌های اجتماعي در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی سمنان در اردیبهشت 1398 است. روش پژوهش از نوع پیمایش و از جامعه 1500 نفری با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی 306 نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان می‌دهد كه مؤلفه‌های سواد اخلافي يعني پتانسیل اخلاقی (371/0)، حساسیت‌های اخلاقی (302/0) و مهارت‌های استدلال‌ورزی (341/0) بر رفتار اطلاع‌یابی و بازنشر اطلاعات تأثیر معنا‌دار و مستقيمي داشته است. توجه و تقویت رفتارهای دغدغه‌مند زندگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، توسعه مهارت تفکر انتقادی و همچنین تولید رسانه‌های اخلاقی مبتنی بر تولید محتوای حفاظت‌شده با همراهی و همکاری متخصصان علم اطلاعات و سواد اخلاقی، بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن مفهوم جایگاه اخلاق در رسانه‌های اجتماعی و در سطح جامعه داشته باشد.سواد اخلاقی، پتانسیل اخلاقی، پیام‌های رسانه‌ای، معادلات ساختاری

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.