آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رابطه فرهنگ سازماني و استراتژي در سازمان‌هاي رسانه‌اي

رابطه فرهنگ سازماني و استراتژي در سازمان‌هاي رسانه‌اي

در مقاله حاضر ابتدا با نگاهي به فرهنگ رسانه‌ها، به بررسي فرهنگ سازماني سه سازمان رسانه‌اي (بي‌بي‌سي، سي‌ان‌ان و سوني) پرداخته‌ شده و در ادامه پس از بررسي استراتژي سازمان رسانه‌اي، استراتژي‌هاي سه سازمان يادشده در واكنش به تغييرات محيطي، مورد مداقه قرار گرفته، و رابطه فرهنگ سازماني و استراتژي‌ بررسي و در پايان فرهنگ سازماني مناسب با توجه به استراتژي سازمان رسانه‌اي پيشنهاد شده است.


در اين مقاله تأكيد مي‌شود كه فرهنگ تأثير بسياري بر برنامه‌هاي استراتژيك شركت‌هاي رسانه‌اي دارد و بستر مناسبي براي برنامه‌هاي استراتژيك فراهم مي‌سازد، زيرا عامل كليدي براي انگيزش دروني و خلاقيت‌ محسوب مي‌شود.


فرهنگ سازماني مانند يك موجود زنده دستخوش تغيير است و بقاي يك سازمان به نوشدن تدريجي فرهنگ سازماني و انطباق آن با نيازهاي جديد بستگي دارد.

کلید واژه:

در مقاله حاضر ابتدا با نگاهي به فرهنگ رسانه‌ها، به بررسي فرهنگ سازماني سه سازمان رسانه‌اي (بي‌بي‌سي، سي‌ان‌ان و سوني) پرداخته‌ شده و در ادامه پس از بررسي استراتژي سازمان رسانه‌اي، استراتژي‌هاي سه سازمان يادشده در واكنش به تغييرات محيطي، مورد مداقه قرار گرفته، و رابطه فرهنگ سازماني و استراتژي‌ بررسي و در پايان فرهنگ سازماني مناسب با توجه به استراتژي سازمان رسانه‌اي پيشنهاد شده است. در اين مقاله تأكيد مي‌شود كه فرهنگ تأثير بسياري بر برنامه‌هاي استراتژيك شركت‌هاي رسانه‌اي دارد و بستر مناسبي براي برنامه‌هاي استراتژيك فراهم مي‌سازد، زيرا عامل كليدي براي انگيزش دروني و خلاقيت‌ محسوب مي‌شود. فرهنگ سازماني مانند يك موجود زنده دستخوش تغيير است و بقاي يك سازمان به نوشدن تدريجي فرهنگ سازماني و انطباق آن با نيازهاي جديد بستگي دارد.

960

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.