آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
زبان، رسانه و بازنمايي هويت

زبان، رسانه و بازنمايي هويت

اين مقاله به رابطة ميان هويت و زبان در جريان جامعه‌پذيري افراد مي‌پردازد و نقش رسانه‌ها را به عنوان يكي از عوامل جامعه‌پذيري، در زمينة هويت‌بخشي به گروه‌هاي مختلف مخاطبان بيان مي‌كند.


يكي از جلوه‌هاي زبان در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، ضدزبان است كه متعلق به گروه‌‌هاي حاشيه‌اي جامعه است و رسانه جهت واقع‌ نمايي و ارتباط عميق‌تر شخصيت‌هايش با مخاطبان، اين شكل از زبان را به كار مي‌گيرد. منتها منتقدان بر تأثير منفي كاربرد زبان بد بر مخاطبان، بويژه كودكان پاي مي‌فشارند.

كليد واژه‌ها: رسانه، هويت، زبان و هويت، لهجه، گويش، ضد زبان، گروه‌هاي حاشيه‌اي جامعه
کلید واژه:

اين مقاله به رابطة ميان هويت و زبان در جريان جامعه‌پذيري افراد مي‌پردازد و نقش رسانه‌ها را به عنوان يكي از عوامل جامعه‌پذيري، در زمينة هويت‌بخشي به گروه‌هاي مختلف مخاطبان بيان مي‌كند. يكي از جلوه‌هاي زبان در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، ضدزبان است كه متعلق به گروه‌‌هاي حاشيه‌اي جامعه است و رسانه جهت واقع‌ نمايي و ارتباط عميق‌تر شخصيت‌هايش با مخاطبان، اين شكل از زبان را به كار مي‌گيرد. منتها منتقدان بر تأثير منفي كاربرد زبان بد بر مخاطبان، بويژه كودكان پاي مي‌فشارند. كليد واژه‌ها: رسانه، هويت، زبان و هويت، لهجه، گويش، ضد زبان، گروه‌هاي حاشيه‌اي جامعه

642

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.