آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سياستگذاري رسانه‌اي

سياستگذاري رسانه‌اي

سياستگذاري رسانه‌اي مجموعه‌اي از اصول و هنجارهاست که براي راهبري رفتار نظام‌هاي رسانه‌اي تدوين مي‌شود. اين سياستگذاري‌، کاربرد‌هاي عملي، محدود و فوري نيز دارد اما در اصل، عملي بنيادي و وسيع است.


سياستگذاري‌ها، در متن برداشت عمومي جامعه از ارتباطات شکل مي‌گيرند و از ايدئولوژي‌هاي سياسي، شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور و ارزش‌هايي که زير بناي آن را تشکيل مي‌دهند، ناشي مي‌شوند و مي‌کوشند اين ارزش‌ها را با نياز‌هاي واقعي و آينده نگري‌هاي رسانه‌اي مربوط سازند.


به هر حال بايد توجه داشت بدون شناخت سياستگذاري عمومي و مراحل مختلف آن که در حيطه دولت صورت مي‌گيرد، نمي‌توان درباره سياستگذاري رسانه‌اي صحبت کرد. بي‌ترديد سياستگذاري رسانه‌اي در مقايسه با سياستگذاري عمومي، از قدمت کمتري برخوردار است و به همين دليل، مطالعه سياستگذاري عمومي مي‌تواند در اين راه به ما کمک کند. در پژوهش حاضر نيز ابتدا، سياستگذاري عمومي، تشريح و سپس، سياستگذاري رسانه‌اي بررسي مي‌شود.

واژگان کليدي: ارتباطات، برنامه‌ريزي ارتباطي، رسانه، سياستگذاري
کلید واژه:

سياستگذاري رسانه‌اي مجموعه‌اي از اصول و هنجارهاست که براي راهبري رفتار نظام‌هاي رسانه‌اي تدوين مي‌شود. اين سياستگذاري‌، کاربرد‌هاي عملي، محدود و فوري نيز دارد اما در اصل، عملي بنيادي و وسيع است. سياستگذاري‌ها، در متن برداشت عمومي جامعه از ارتباطات شکل مي‌گيرند و از ايدئولوژي‌هاي سياسي، شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور و ارزش‌هايي که زير بناي آن را تشکيل مي‌دهند، ناشي مي‌شوند و مي‌کوشند اين ارزش‌ها را با نياز‌هاي واقعي و آينده نگري‌هاي رسانه‌اي مربوط سازند. به هر حال بايد توجه داشت بدون شناخت سياستگذاري عمومي و مراحل مختلف آن که در حيطه دولت صورت مي‌گيرد، نمي‌توان درباره سياستگذاري رسانه‌اي صحبت کرد. بي‌ترديد سياستگذاري رسانه‌اي در مقايسه با سياستگذاري عمومي، از قدمت کمتري برخوردار است و به همين دليل، مطالعه سياستگذاري عمومي مي‌تواند در اين راه به ما کمک کند. در پژوهش حاضر نيز ابتدا، سياستگذاري عمومي، تشريح و سپس، سياستگذاري رسانه‌اي بررسي مي‌شود. واژگان کليدي: ارتباطات، برنامه‌ريزي ارتباطي، رسانه، سياستگذاري

620

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.