آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي تأثير تماشاي کارتون‌هاي خشونت‌آميز بر ميزان پرخاشگري نوجوانان

بررسي تأثير تماشاي کارتون‌هاي خشونت‌آميز بر ميزان پرخاشگري نوجوانان

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که در سال 1386 در مرکز تحقيقات صداو‌سيما انجام شده است. اين پژوهش با استفاده از طرح شبه آزمايشي پيش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه گواه انجام شده است. آزمودني‌ها، 52نفر از نوجوانان پسر کلاس دوم راهنمايي مدرسه جابربن حيان واقع در منطقه پانزده آموزش و پرورش تهران بوده‌اند. متغير مستقل پژوهش، نمايش فيلم کارتوني «نجات کودکان» و متغير وابسته ميزان پرخاشگري پس از تماشا بود که در دو نوبت به فاصله دوازده روز سنجيده شده است.


نتايج تحقيق نشان داد که تماشاي کارتون خشونت‌آميز «نجات کودکان» بر پرخاشگري فيزيکي آزمودني‌ها (پس از تماشا) مؤثر واقع شده است؛ به اين ترتيب که پرخاشگري فيزيکي آزمودني‌ها پس از تماشاي کارتون افزايش يافت.

واژگان کليدي: پرخاشگري، کارتون خشونت‌آميز، نوجوان
کلید واژه:

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که در سال 1386 در مرکز تحقيقات صداو‌سيما انجام شده است. اين پژوهش با استفاده از طرح شبه آزمايشي پيش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه گواه انجام شده است. آزمودني‌ها، 52نفر از نوجوانان پسر کلاس دوم راهنمايي مدرسه جابربن حيان واقع در منطقه پانزده آموزش و پرورش تهران بوده‌اند. متغير مستقل پژوهش، نمايش فيلم کارتوني «نجات کودکان» و متغير وابسته ميزان پرخاشگري پس از تماشا بود که در دو نوبت به فاصله دوازده روز سنجيده شده است. نتايج تحقيق نشان داد که تماشاي کارتون خشونت‌آميز «نجات کودکان» بر پرخاشگري فيزيکي آزمودني‌ها (پس از تماشا) مؤثر واقع شده است؛ به اين ترتيب که پرخاشگري فيزيکي آزمودني‌ها پس از تماشاي کارتون افزايش يافت. واژگان کليدي: پرخاشگري، کارتون خشونت‌آميز، نوجوان

1117

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.