آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تأکيد بر بحران هويت)

رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تأکيد بر بحران هويت)

رسانه‌ها مي‌توانند با بهره ‌جستن از نمادها و واژه‌ها، به پديده‌ها و حوادث و رفتارها و کردارها، محتوا و معناي خاص خود را اعطا کنند و از رهگذر انتقال اين معني و محتوا، بر فرد مصرف‌کننده تأثيري ژرف بگذارند و او را از گزند بحران‌هاي هويتي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي، سياسي و اجتماعي برهانند يا در معرض و مسير چنين بحراني‌هايي قرار دهند. به بيان ديگر، رسانه‌ها مي‌توانند بازي بالقوه پايان‌ناپذيري از نشانه‌ها را پايه‌گذاري کنند که نظم جامعه و احساس آرامش و ثبات رواني، شخصيتي و هويتي افراد را تقويت يا تضعيف کند.


در نوشتار حاضر، دوگانگي چهره و نقش رسانه‌ها (در جهان اطلاعاتي‌‌ـ ارتباطاتي امروز و نيز، در جامعه متحول امروز ايراني و در عرصه بحران هويت)، مورد تأمل و تعمق بيشتر قرار گرفته است و با پيشنهاد رهيافت‌ها و راهبردهايي، اين امکان ملي و فراملي بي‌بديل (رسانه) در مسير تدبير بحران‌هاي متوالي و وضعي خود (در عرصه‌ها و ساحت‌هاي گوناگون) قرار گرفته است.

واژگان کليدي: انگاره‌سازي، بحران، بحران هويت، جهان وانموده، رسانه
کلید واژه:

رسانه‌ها مي‌توانند با بهره ‌جستن از نمادها و واژه‌ها، به پديده‌ها و حوادث و رفتارها و کردارها، محتوا و معناي خاص خود را اعطا کنند و از رهگذر انتقال اين معني و محتوا، بر فرد مصرف‌کننده تأثيري ژرف بگذارند و او را از گزند بحران‌هاي هويتي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي، سياسي و اجتماعي برهانند يا در معرض و مسير چنين بحراني‌هايي قرار دهند. به بيان ديگر، رسانه‌ها مي‌توانند بازي بالقوه پايان‌ناپذيري از نشانه‌ها را پايه‌گذاري کنند که نظم جامعه و احساس آرامش و ثبات رواني، شخصيتي و هويتي افراد را تقويت يا تضعيف کند. در نوشتار حاضر، دوگانگي چهره و نقش رسانه‌ها (در جهان اطلاعاتي‌‌ـ ارتباطاتي امروز و نيز، در جامعه متحول امروز ايراني و در عرصه بحران هويت)، مورد تأمل و تعمق بيشتر قرار گرفته است و با پيشنهاد رهيافت‌ها و راهبردهايي، اين امکان ملي و فراملي بي‌بديل (رسانه) در مسير تدبير بحران‌هاي متوالي و وضعي خود (در عرصه‌ها و ساحت‌هاي گوناگون) قرار گرفته است. واژگان کليدي: انگاره‌سازي، بحران، بحران هويت، جهان وانموده، رسانه

672

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.