آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه مقايسه‌اي رويکردهاي انتخاباتي: تحليل گفتمان سرمقاله‌هاي جمهوري اسلامي و کيهان درباره دومين مرحله انتخابات مجلس هشتم (از 25 اسفند 86 تا 6 ارديبهشت 87)

مطالعه مقايسه‌اي رويکردهاي انتخاباتي: تحليل گفتمان سرمقاله‌هاي جمهوري اسلامي و کيهان درباره دومين مرحله انتخابات مجلس هشتم (از 25 اسفند 86 تا 6 ارديبهشت 87)

تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي نوشته‌هاي انتخاباتي در تبيين رويکردها و ديدگاه‌هاي طيف‌هاي مختلف سياسي در هر کشور حائز اهميت است. انتخابات مجلس هشتم جمهوري اسلامي ايران به‌دليل حضور دو جريان اساسي اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، از حساسيت زيادي برخوردار بوده است. در اين مقاله تلاش شده است يادداشت‌هاي روز و سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي کيهان و جمهوري اسلامي، به‌عنوان دو روزنامه اصلي طيف اصول‌گرا درباره انتخابات مجلس هشتم، از 25 اسفند 1386 تا ششم ارديبهشت 1387 (مرحله دوم انتخابات) با روش تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي رويکردهاي اين دو روزنامه بررسي، تبيين و مقايسه شوند.


تحليل گفتمان مطالب مربوطه در روزنامه‌هاي مذکور نشان‌دهنده نوعي از رويکرد «درون‌ساختاري» درباره انتخابات مجلس در روزنامه جمهوري اسلامي و ديدگاه «برون‌ساختاري» فراتر از انتخابات مزبور در روزنامه کيهان است. گر‌چه اين دو رويکرد تفاوت اساسي ميان دو روزنامه را نشان مي‌دهند، اما در حمايت از جريان اصول‌گرا و استقلال مجلس مشترکند.

واژگان کليدي: انتخابات، اصلاح‌طلبان، اصول‌گرايان، تحليل گفتمان، روزنامه جمهوري اسلامي، روزنامه کيهان، مجلس هشتم
کلید واژه:

تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي نوشته‌هاي انتخاباتي در تبيين رويکردها و ديدگاه‌هاي طيف‌هاي مختلف سياسي در هر کشور حائز اهميت است. انتخابات مجلس هشتم جمهوري اسلامي ايران به‌دليل حضور دو جريان اساسي اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، از حساسيت زيادي برخوردار بوده است. در اين مقاله تلاش شده است يادداشت‌هاي روز و سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي کيهان و جمهوري اسلامي، به‌عنوان دو روزنامه اصلي طيف اصول‌گرا درباره انتخابات مجلس هشتم، از 25 اسفند 1386 تا ششم ارديبهشت 1387 (مرحله دوم انتخابات) با روش تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي رويکردهاي اين دو روزنامه بررسي، تبيين و مقايسه شوند. تحليل گفتمان مطالب مربوطه در روزنامه‌هاي مذکور نشان‌دهنده نوعي از رويکرد «درون‌ساختاري» درباره انتخابات مجلس در روزنامه جمهوري اسلامي و ديدگاه «برون‌ساختاري» فراتر از انتخابات مزبور در روزنامه کيهان است. گر‌چه اين دو رويکرد تفاوت اساسي ميان دو روزنامه را نشان مي‌دهند، اما در حمايت از جريان اصول‌گرا و استقلال مجلس مشترکند. واژگان کليدي: انتخابات، اصلاح‌طلبان، اصول‌گرايان، تحليل گفتمان، روزنامه جمهوري اسلامي، روزنامه کيهان، مجلس هشتم

1599

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.