آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ براي رادیو در ایران از ديدگاه کارشناسان و کارگزاران ارتباطات

بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ براي رادیو در ایران از ديدگاه کارشناسان و کارگزاران ارتباطات

مقاله حاضر درصدد بررسی ديدگاه‌هاي کارشناسان و کارگزاران ارتباطات در خصوص تأثیر پادکستینگ، براي رادیو در ایران است. اطلاعات لازم برای بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ، از طريق روش‌هاي اسنادی و کیفی (گروه‌های کانونی) به‌دست آمده که طي آن، از سه گروه کارشناسان رادیو، کارشناسان رسانه‌های جدید و گردانندگان پادکستینگ در ایران نظرخواهی شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و معنا کردن یافته‌های پژوهش، از همگرایی رسانه‌ای استفاده شده است. نتایج، نشان‌دهنده آن است که پادکست می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در سه سطح سازمانی، فردی و محیطی فراهم کند که مهم‌ترین آنها ایجاد فضای رقابتی برای رادیو، گسترش و توسعه رادیوهای تخصصی، شکستن انحصار و ایجاد فضای بحث و گفتگو و نقد و انتقاد در برنامه‌های رادیویی، استفاده از امکانات رسانه‌های دیجیتال‌، استعدادیابی، شناخت بهتر مخاطب و معرفی رادیو به نسل سوم ناآشنا با رادیو است. اما این فنّاوری به دليل موانع فنی، حقوقی و ... موجود در کشور، دست‌کم تا زمانی که فاقد زیرساخت‌های لازم هستیم، تهديدي براي راديو محسوب نمي‌شود.

کليد واژه: پادکست، پادکستینگ، راديو، فضای مجازی
کلید واژه:

مقاله حاضر درصدد بررسی ديدگاه‌هاي کارشناسان و کارگزاران ارتباطات در خصوص تأثیر پادکستینگ، براي رادیو در ایران است. اطلاعات لازم برای بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ، از طريق روش‌هاي اسنادی و کیفی (گروه‌های کانونی) به‌دست آمده که طي آن، از سه گروه کارشناسان رادیو، کارشناسان رسانه‌های جدید و گردانندگان پادکستینگ در ایران نظرخواهی شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و معنا کردن یافته‌های پژوهش، از همگرایی رسانه‌ای استفاده شده است. نتایج، نشان‌دهنده آن است که پادکست می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در سه سطح سازمانی، فردی و محیطی فراهم کند که مهم‌ترین آنها ایجاد فضای رقابتی برای رادیو، گسترش و توسعه رادیوهای تخصصی، شکستن انحصار و ایجاد فضای بحث و گفتگو و نقد و انتقاد در برنامه‌های رادیویی، استفاده از امکانات رسانه‌های دیجیتال‌، استعدادیابی، شناخت بهتر مخاطب و معرفی رادیو به نسل سوم ناآشنا با رادیو است. اما این فنّاوری به دليل موانع فنی، حقوقی و ... موجود در کشور، دست‌کم تا زمانی که فاقد زیرساخت‌های لازم هستیم، تهديدي براي راديو محسوب نمي‌شود. کليد واژه: پادکست، پادکستینگ، راديو، فضای مجازی

731

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.