آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شكاف‌هاي ديجيتال و ضرورت‌هاي جديد توسعه

جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شكاف‌هاي ديجيتال و ضرورت‌هاي جديد توسعه

در مقاله حاضر ضمن معرفي نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مربوط به شكل‌گيري و پيشبرد جامعه اطلاعاتي و شرايط جديدي كه اطلاعاتي شدن در عرصه جهاني پديد آورده است، وي‍ژگي‌هاي جامعه اطلاعاتي و جوامع معرفتي مطرح و با يکديگر مقايسه شده است. مطالعه ادبيات موجود، نشان مي‌دهد كه انقلاب اطلاعات دو چالش مهم را مطرح كرده است؛ يكي پر كردن شكاف ديجيتال و ديگري ضمانت آينده آزادي بيان. همچنين براي درک بهتر روند جهاني ارتباطات به بررسي سياست‌هاي جهاني ارتباطات در دوره معاصر پرداخته شده و اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي در ژنو و تونس به طور اجمال مورد بررسي قرار گرفته است.


همچنين با معرفي دو شاخص جهاني «آمادگي الكترونيك» و «فرصت ديجيتال»، به بررسي و مقايسه جايگاه كشورها در جهان و وضعيت شكاف ديجيتال پرداخته شده است. نتيجه اين بررسي نشان مي‌دهد هر چند که ايران در سال 2008 در رتبه هفدهم کشورهاي داراي بيشترين کاربران اينترنت قرارگرفته ولي از نظر رتبه آمادگي الکترونيک، روند صعودي نداشته است.

کليد واژه: آمادگي ديجيتال، جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شکاف ديجيتال، فرصت ديجيتال
کلید واژه:

در مقاله حاضر ضمن معرفي نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مربوط به شكل‌گيري و پيشبرد جامعه اطلاعاتي و شرايط جديدي كه اطلاعاتي شدن در عرصه جهاني پديد آورده است، وي‍ژگي‌هاي جامعه اطلاعاتي و جوامع معرفتي مطرح و با يکديگر مقايسه شده است. مطالعه ادبيات موجود، نشان مي‌دهد كه انقلاب اطلاعات دو چالش مهم را مطرح كرده است؛ يكي پر كردن شكاف ديجيتال و ديگري ضمانت آينده آزادي بيان. همچنين براي درک بهتر روند جهاني ارتباطات به بررسي سياست‌هاي جهاني ارتباطات در دوره معاصر پرداخته شده و اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي در ژنو و تونس به طور اجمال مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با معرفي دو شاخص جهاني «آمادگي الكترونيك» و «فرصت ديجيتال»، به بررسي و مقايسه جايگاه كشورها در جهان و وضعيت شكاف ديجيتال پرداخته شده است. نتيجه اين بررسي نشان مي‌دهد هر چند که ايران در سال 2008 در رتبه هفدهم کشورهاي داراي بيشترين کاربران اينترنت قرارگرفته ولي از نظر رتبه آمادگي الکترونيک، روند صعودي نداشته است. کليد واژه: آمادگي ديجيتال، جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شکاف ديجيتال، فرصت ديجيتال

691

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.