آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
راهبردهاي برنامه‌سازی برای اصلاح الگوي مصرف (با تكيه بر مباني حقوقي و ديني)

راهبردهاي برنامه‌سازی برای اصلاح الگوي مصرف (با تكيه بر مباني حقوقي و ديني)

هدف از پژوهش حاضر که به شيوه اسنادي صورت گرفته آن است که با توجه به مباني حقوقي و ديني به بررسي «ضرورت اصلاح الگوي مصرف و نقش حکومت و رسانه در تحقق آن» بپردازد. بنابراين، پس از ارائه تحليلي در اين باره، به رسانه‌ها، بويژه صدا‌و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران توصيه مي‌كند راهبردهاي هفت گانه‌ای را براي ايفاي نقش مهم خود در نظر بگيرند. اين راهبردها عبارتند از: ايجاد فرهنگ مسئوليت در برابر مصرف، نمايش آثار زيان‌بار مصرف‌زدگي، ترغيب مردم به استفاده از توليدات داخلي، تبيين حرمت اسراف و معيارهاي آن، تأكيد بر احترام مضاعف به اموال عمومي، جلوگيري از ساده‌انگاري در مفهوم منابع و مصارف و سرانجام نظارت بر تبليغات بازرگاني در جهت بهينه‌سازي فرهنگ مصرف.

کليد واژه: اصلاح الگوي مصرف، صدا‌و‌سيما‌، مطبوعات‌، راهبردهاي توليد پيام‌، مديريت درآمد و هزينه
کلید واژه:

هدف از پژوهش حاضر که به شيوه اسنادي صورت گرفته آن است که با توجه به مباني حقوقي و ديني به بررسي «ضرورت اصلاح الگوي مصرف و نقش حکومت و رسانه در تحقق آن» بپردازد. بنابراين، پس از ارائه تحليلي در اين باره، به رسانه‌ها، بويژه صدا‌و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران توصيه مي‌كند راهبردهاي هفت گانه‌ای را براي ايفاي نقش مهم خود در نظر بگيرند. اين راهبردها عبارتند از: ايجاد فرهنگ مسئوليت در برابر مصرف، نمايش آثار زيان‌بار مصرف‌زدگي، ترغيب مردم به استفاده از توليدات داخلي، تبيين حرمت اسراف و معيارهاي آن، تأكيد بر احترام مضاعف به اموال عمومي، جلوگيري از ساده‌انگاري در مفهوم منابع و مصارف و سرانجام نظارت بر تبليغات بازرگاني در جهت بهينه‌سازي فرهنگ مصرف. کليد واژه: اصلاح الگوي مصرف، صدا‌و‌سيما‌، مطبوعات‌، راهبردهاي توليد پيام‌، مديريت درآمد و هزينه

581

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.