آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأثير رسانه‌هاي جمعي بر احساس ناامني زنان

تأثير رسانه‌هاي جمعي بر احساس ناامني زنان

هدف پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته، بررسي تأثير رسانه‌هاي جمعي بر احساس ناامني زنان در ابعاد مالي، جاني، فکري و حقوقي و همچنين احساس قرباني شدن آنان در جامعه آماري دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان بوده است که از ميان آنان 370 نفر به شيوه نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شده‌اند. روش آماری به کار رفته، شامل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير بوده و برای محاسبه ضرايب مسير، از برآوردهای روش آموس استفاده شده است.


بر اساس نتايج به دست آمده، احساس ناامني زنان با احساس قرباني شدن آنان رابطه مستقيم دارد، همچنين بين ميزان استفاده از رسانه‌های جمعی (تلويزيون و مجلات) و احساس ناامني زنان همبستگی منفي وجود دارد؛ به اين ترتيب که هر چه استفاده افراد از اين رسانه‌ها بيشتر باشد احساس ناامني آنان کمتر مي‌شود. ميزان تحصيلات والدين نيز با احساس ناامني رابطه دارد.

کليد واژه: احساس ناامني، پايگاه اجتماعي‌‌ـ اقتصادي، ترس از قرباني شدن، دانشگاه اصفهان، رسانه‌هاي جمعي، معادلات ساختاري
کلید واژه:

هدف پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته، بررسي تأثير رسانه‌هاي جمعي بر احساس ناامني زنان در ابعاد مالي، جاني، فکري و حقوقي و همچنين احساس قرباني شدن آنان در جامعه آماري دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان بوده است که از ميان آنان 370 نفر به شيوه نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شده‌اند. روش آماری به کار رفته، شامل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير بوده و برای محاسبه ضرايب مسير، از برآوردهای روش آموس استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، احساس ناامني زنان با احساس قرباني شدن آنان رابطه مستقيم دارد، همچنين بين ميزان استفاده از رسانه‌های جمعی (تلويزيون و مجلات) و احساس ناامني زنان همبستگی منفي وجود دارد؛ به اين ترتيب که هر چه استفاده افراد از اين رسانه‌ها بيشتر باشد احساس ناامني آنان کمتر مي‌شود. ميزان تحصيلات والدين نيز با احساس ناامني رابطه دارد. کليد واژه: احساس ناامني، پايگاه اجتماعي‌‌ـ اقتصادي، ترس از قرباني شدن، دانشگاه اصفهان، رسانه‌هاي جمعي، معادلات ساختاري

677

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.