آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای

مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای

اين مقاله، با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر تدوين راهبرد در سازمان‌هاي رسانه‌اي تهيه شده است. از آسيب‌هاي رايج در هنگام تدوين راهبرد، كم توجهي به متغيرهاي ‌تأثيرگذاري است كه مي‌توانند سمت و سوي اين مراحل و خروجي نظام تدوين را تغيير دهند. فنون به کار گرفته شده برای تعیین گزینه‌های راهبردي، طرز تفکر مدیران ارشد و ساختار قدرت ازجمله متغیرهای مهمی هستند که می‌توانند تدوین راهبرد را تحت تأثیر قرار دهند. جامعه آماری این پژوهش را استادان دانشگاهي آشنا با مفهوم ‌راهبرد و مدیران ارشد سازمان‌هاي رسانه‌اي تشکيل داده‌اند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها نيز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. برای آزمون روایی و پایایی گويه‌هاي پرسشنامه از ديدگاه‌هاي کارشناسان، انجام پیش آزمون و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، در سازمان‌هاي رسانه‌اي، به ترتيب، ساختار قدرت و طرز تفكر مديران ارشد ‌بيشترين‌ ‌تأثير را بر فرايند تدوين راهبرد دارند و سپس، مؤلفه‌هاي نحوه پيمايش تحولات محيطي، روش‌هاي تعیین گزینه‌‌های راهبردي و نحوه تحلیل تحولات راهبردي قرار مي‌گيرند.

کليد واژه: راهبرد، ساختار قدرت، محيط سازمان، نظام اطلاعاتي، نظام تصميم‌گيري


کلید واژه:

اين مقاله، با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر تدوين راهبرد در سازمان‌هاي رسانه‌اي تهيه شده است. از آسيب‌هاي رايج در هنگام تدوين راهبرد، كم توجهي به متغيرهاي ‌تأثيرگذاري است كه مي‌توانند سمت و سوي اين مراحل و خروجي نظام تدوين را تغيير دهند. فنون به کار گرفته شده برای تعیین گزینه‌های راهبردي، طرز تفکر مدیران ارشد و ساختار قدرت ازجمله متغیرهای مهمی هستند که می‌توانند تدوین راهبرد را تحت تأثیر قرار دهند. جامعه آماری این پژوهش را استادان دانشگاهي آشنا با مفهوم ‌راهبرد و مدیران ارشد سازمان‌هاي رسانه‌اي تشکيل داده‌اند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها نيز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. برای آزمون روایی و پایایی گويه‌هاي پرسشنامه از ديدگاه‌هاي کارشناسان، انجام پیش آزمون و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، در سازمان‌هاي رسانه‌اي، به ترتيب، ساختار قدرت و طرز تفكر مديران ارشد ‌بيشترين‌ ‌تأثير را بر فرايند تدوين راهبرد دارند و سپس، مؤلفه‌هاي نحوه پيمايش تحولات محيطي، روش‌هاي تعیین گزینه‌‌های راهبردي و نحوه تحلیل تحولات راهبردي قرار مي‌گيرند. کليد واژه: راهبرد، ساختار قدرت، محيط سازمان، نظام اطلاعاتي، نظام تصميم‌گيري

612

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.