آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رابطه کاربرد رسانه‌های جدید با انتظارات مخاطبان از تلویزیون ملی

رابطه کاربرد رسانه‌های جدید با انتظارات مخاطبان از تلویزیون ملی

هدف پژوهش حاضر، که به روش پيمايشي انجام شد است، تبیین رابطۀ میان میزان و نحوۀ استفاده مخاطبان از رسانه‌های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملي با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی ـ اقتصادی و دینی ـ فرهنگی آنان است. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند‌گانه مورد پردازش قرار‌گرفتند.


یافته‌های تحقیق نشان دادند، هرچه مخاطبان دارای سطح تحصیلات بالاتر، مطالعه و پایبندی بیشتر به دستورات دینی باشند، نیاز آنان به استفاده از برنامه‌های تلویزیون کاهش می‌یابد و به دلیل افزایش انتظارات‌ از تلویزیون، ‌نیاز‌هایشان به طور کامل برآورده نمی‌شود. در نتیجه، نسبت به سایر گروه‌ها رضایت کمتری از برنامه‌های تلویزیون دارند. همچنین با افزايش ميزان استفاده کاربران از اينترنت، انتظارات‌ آنها از تلويزيون کاهش می‌یابد و برای رفع نیازهای رسانه‌ای خود، از برنامه‌های تلویزیونی، استفاده کمتری می‌کنند.

کلید واژه: انتظارات مخاطبانِ تلویزیون، رسانه‌های جدید‌، سطح اجتماعي ـ اقتصادي، ويژگي‌هاي ديني ـ فرهنگي
کلید واژه:

هدف پژوهش حاضر، که به روش پيمايشي انجام شد است، تبیین رابطۀ میان میزان و نحوۀ استفاده مخاطبان از رسانه‌های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملي با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی ـ اقتصادی و دینی ـ فرهنگی آنان است. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند‌گانه مورد پردازش قرار‌گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان دادند، هرچه مخاطبان دارای سطح تحصیلات بالاتر، مطالعه و پایبندی بیشتر به دستورات دینی باشند، نیاز آنان به استفاده از برنامه‌های تلویزیون کاهش می‌یابد و به دلیل افزایش انتظارات‌ از تلویزیون، ‌نیاز‌هایشان به طور کامل برآورده نمی‌شود. در نتیجه، نسبت به سایر گروه‌ها رضایت کمتری از برنامه‌های تلویزیون دارند. همچنین با افزايش ميزان استفاده کاربران از اينترنت، انتظارات‌ آنها از تلويزيون کاهش می‌یابد و برای رفع نیازهای رسانه‌ای خود، از برنامه‌های تلویزیونی، استفاده کمتری می‌کنند. کلید واژه: انتظارات مخاطبانِ تلویزیون، رسانه‌های جدید‌، سطح اجتماعي ـ اقتصادي، ويژگي‌هاي ديني ـ فرهنگي

965

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.