آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحلیل محتوای جاذبه‌ها و شیوه‌های اجرا در آگهی‌های تلویزیونی ایران

تحلیل محتوای جاذبه‌ها و شیوه‌های اجرا در آگهی‌های تلویزیونی ایران

تلویزیون مهم‌ترین رسانه پخش تبلیغات است. آگهی‌های پخش شده از تلویزیون بسیار پرهزینه و پرمخاطب‌اند و از این رو، از گزینه‌های اصلی مدیران تبلیغات تلقی می‌شوند. در این مقاله تلاش شده است تا آگهی‌های تبلیغاتی پخش شده از شبکه سه تلویزیون از دو منظر اصلی جاذبه‌های مورد استفاده و شیوه‌های اجرا بررسی شوند. برای شناخت جاذبه‌ها و شیوه‌های اجرا، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 106 آگهی تلویزیونی غیرتکراری بوده است. یافته‌ها نشان مي‌دهد که جاذبه‌های عقلایی، از بیشترین و جاذبه‌های احساسی‌ـ اجتماعی از کمترین فراوانی در ميان جاذبه‌های مورد استفاده در آگهي‌های مورد بررسی برخوردارند. از نظر شیوه اجرا، فروش مستقیم، بیشترین سهم و تصدیق کاربران کمترین سهم را دارا بوده است و نتايج نشان مي‌دهد که از نظر جاذبه‌های تبلیغاتی در آگهی‌های صنایع مختلف، تفاوت وجود دارد.

کليد واژه‌ها: جاذبه، شیوه اجرا، آگهی تلویزیونی، تحلیل محتوا


کلید واژه:

تلویزیون مهم‌ترین رسانه پخش تبلیغات است. آگهی‌های پخش شده از تلویزیون بسیار پرهزینه و پرمخاطب‌اند و از این رو، از گزینه‌های اصلی مدیران تبلیغات تلقی می‌شوند. در این مقاله تلاش شده است تا آگهی‌های تبلیغاتی پخش شده از شبکه سه تلویزیون از دو منظر اصلی جاذبه‌های مورد استفاده و شیوه‌های اجرا بررسی شوند. برای شناخت جاذبه‌ها و شیوه‌های اجرا، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 106 آگهی تلویزیونی غیرتکراری بوده است. یافته‌ها نشان مي‌دهد که جاذبه‌های عقلایی، از بیشترین و جاذبه‌های احساسی‌ـ اجتماعی از کمترین فراوانی در ميان جاذبه‌های مورد استفاده در آگهي‌های مورد بررسی برخوردارند. از نظر شیوه اجرا، فروش مستقیم، بیشترین سهم و تصدیق کاربران کمترین سهم را دارا بوده است و نتايج نشان مي‌دهد که از نظر جاذبه‌های تبلیغاتی در آگهی‌های صنایع مختلف، تفاوت وجود دارد. کليد واژه‌ها: جاذبه، شیوه اجرا، آگهی تلویزیونی، تحلیل محتوا

410

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.