آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اثرگذاری تبلیغات تلويزيوني با جاذبه پیام طنز و ترس بر نگرش جوانان نسبت به رعايت قوانین رانندگي

اثرگذاری تبلیغات تلويزيوني با جاذبه پیام طنز و ترس بر نگرش جوانان نسبت به رعايت قوانین رانندگي

پژوهش حاضر به بررسي نقش جاذبه‌هاي هيجاني (طنز و ترس)، در پيام هاي تبليغاتي تلويزيوني


رانندگي ايمن پرداخته است و تعامل آن با جنسيت مخاطب، و تأثير آن را بر نگرش افراد نسبت به


رعايت قوانين راهنمايي رانندگي مورد مطالعه قرار داده است. در اين زمينه 036 نفر


شرکت کننده در پژوهش مقيا س هاي نگرش و سطح درگيري را پر ،« پيش آزمون » ابتدا در بخش


کردند، سپس به تماشاي يکي از فيلم‌هاي تبليغاتي با محتواي ترس يا طنز پرداختند و در پايان،


مقياس هاي نگرش را کامل » پيگيري « را کامل کردند. آنگاه 20 نفر در بخش » پس آزمون « مقياس


کردند. نتايج نشان داد که جاذبه ترس بيش از جاذبه طنز بر نگرش کلي و نگرش ابزاري افراد


تأثيرگذارست، اما ميان جاذبه و جنسيت رابطه تعاملي وجود ندارد. نتايج نشان دهنده اثرگذاري


محدود جاذبه‌هاي پيام بر نگرش ابرازگرانه ارزشي بودند. به علاوه، در صورت تقسيم افراد


بر اساس سطح درگيري با موضوو، جاذبه طنز براي افراد با درگيري پايين، متقاعدکننده است.
کلید واژه:تبليغات رانندگي ايمن، نگرش، جاذبه هاي هيجاني، درگيري، جنسيت

پژوهش حاضر به بررسي نقش جاذبه‌هاي هيجاني (طنز و ترس)، در پيام هاي تبليغاتي تلويزيوني رانندگي ايمن پرداخته است و تعامل آن با جنسيت مخاطب، و تأثير آن را بر نگرش افراد نسبت به رعايت قوانين راهنمايي رانندگي مورد مطالعه قرار داده است. در اين زمينه 036 نفر شرکت کننده در پژوهش مقيا س هاي نگرش و سطح درگيري را پر ،« پيش آزمون » ابتدا در بخش کردند، سپس به تماشاي يکي از فيلم‌هاي تبليغاتي با محتواي ترس يا طنز پرداختند و در پايان، مقياس هاي نگرش را کامل » پيگيري « را کامل کردند. آنگاه 20 نفر در بخش » پس آزمون « مقياس کردند. نتايج نشان داد که جاذبه ترس بيش از جاذبه طنز بر نگرش کلي و نگرش ابزاري افراد تأثيرگذارست، اما ميان جاذبه و جنسيت رابطه تعاملي وجود ندارد. نتايج نشان دهنده اثرگذاري محدود جاذبه‌هاي پيام بر نگرش ابرازگرانه ارزشي بودند. به علاوه، در صورت تقسيم افراد بر اساس سطح درگيري با موضوو، جاذبه طنز براي افراد با درگيري پايين، متقاعدکننده است. تبليغات رانندگي ايمن، نگرش، جاذبه هاي هيجاني، درگيري، جنسيت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.