آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
طراحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شبکه‌های استانی صداوسیما با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره

طراحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شبکه‌های استانی صداوسیما با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره

هدف از مقاله حاضر، ارائه و اجرای مدلی برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های استانی رسانه ملی و رتبه‌بندی


آنها بر اساس معیارهای استاندارد حوزه برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صداوسیما بوده است. این مطالعه


از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث منطق، استقرایی بوده و از روش کمی استفاده کرده است. شناسایی


معیارها از طریق مرور ادبیات ارزیابی عملکرد سازمان‌های رسانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک حوزه


ارزیابی و نظارت سازمان صداوسیما صورت گرفته و سپس با طبقه‌بندی این معیارها، مدل مفهومی تحقیق


تشکیل شده است؛ برای اجرای مدل، اطلاعات 31 شبکه استانی در سال 1395 جمع‌آوری و با استفاده از


روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره تحلیل شده و رتبه‌بندی نهایی مشخص شده است. نتایج حاکی از آن


است که شبکه‌های استانی خراسان رضوی، مهاباد و ایلام بهترین عملکرد را بر اساس مجموع معیارهای


ارزیابی داشته‌اند. از آنجا که به لحاظ عملکرد نیز نقاط قوت و ضعف عملکردی شبکه‌های استانی در


اجرای مدل استخراج میشود نتایج پژوهش میتواند مبنای برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اهداف به‌منظور


بهبود عملکرد شبکه‌های استانی قرار گیرد.
کلید واژه:ارزیابی عملکرد، رسانه ملی، شبکه‌های استانی، تصمیم‌گیری چندمعیاره

هدف از مقاله حاضر، ارائه و اجرای مدلی برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های استانی رسانه ملی و رتبه‌بندی آنها بر اساس معیارهای استاندارد حوزه برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صداوسیما بوده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث منطق، استقرایی بوده و از روش کمی استفاده کرده است. شناسایی معیارها از طریق مرور ادبیات ارزیابی عملکرد سازمان‌های رسانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک حوزه ارزیابی و نظارت سازمان صداوسیما صورت گرفته و سپس با طبقه‌بندی این معیارها، مدل مفهومی تحقیق تشکیل شده است؛ برای اجرای مدل، اطلاعات 31 شبکه استانی در سال 1395 جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره تحلیل شده و رتبه‌بندی نهایی مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که شبکه‌های استانی خراسان رضوی، مهاباد و ایلام بهترین عملکرد را بر اساس مجموع معیارهای ارزیابی داشته‌اند. از آنجا که به لحاظ عملکرد نیز نقاط قوت و ضعف عملکردی شبکه‌های استانی در اجرای مدل استخراج میشود نتایج پژوهش میتواند مبنای برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اهداف به‌منظور بهبود عملکرد شبکه‌های استانی قرار گیرد. ارزیابی عملکرد، رسانه ملی، شبکه‌های استانی، تصمیم‌گیری چندمعیاره

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.