آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران

شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران

سیاستگذاری رسانه‌ای به‌مثابه یک مسئله مهم مورد توجه پژوهشگران عرصه رسانه قرار گرفته است که در نحوه تدوین و اجرای آنها ازجمله شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اصول کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر یک کشور بر رسانه های گوناگون تأثیر می گذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش فعلی شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع كيفي (دلفي وتجربه زيسته) و جامعه آماري آن نخبگان و متخصصان رسانه هستند که به صورت تعمدی و گلوله برفی انتخاب ‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد كه رشته تحصیلی 3/64درصد از پاسخگويان علوم ارتباط و 48/3 درصد از پاسخگويان هیئت‌علمی و 52/96 درصد پاسخگویان دارای شغل‌های اجرايي و سازماني هستند. نتايج تحليلي حاكي از آن است كه پنج مؤلفه رویکرد بازار آزاد یا قانونگذاری و تنظیم‌گری، چگونگی مخاطب‌ شناسی، نوع هنجار حاکم بر رسانه، وضعیت سپهر رسانه‌ای حاکم بر ایران و ارتباطات محتوا‌محور و فنی‌محور از عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران محسوب می‌شوند.

کلید واژه:سیاستگذاری رسانه ای، صداوسیما، مخاطب‌شناسی، هنجار رسانه‌ای، رویکرد بازار

سیاستگذاری رسانه‌ای به‌مثابه یک مسئله مهم مورد توجه پژوهشگران عرصه رسانه قرار گرفته است که در نحوه تدوین و اجرای آنها ازجمله شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اصول کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر یک کشور بر رسانه های گوناگون تأثیر می گذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش فعلی شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع كيفي (دلفي وتجربه زيسته) و جامعه آماري آن نخبگان و متخصصان رسانه هستند که به صورت تعمدی و گلوله برفی انتخاب ‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد كه رشته تحصیلی 3/64درصد از پاسخگويان علوم ارتباط و 48/3 درصد از پاسخگويان هیئت‌علمی و 52/96 درصد پاسخگویان دارای شغل‌های اجرايي و سازماني هستند. نتايج تحليلي حاكي از آن است كه پنج مؤلفه رویکرد بازار آزاد یا قانونگذاری و تنظیم‌گری، چگونگی مخاطب‌ شناسی، نوع هنجار حاکم بر رسانه، وضعیت سپهر رسانه‌ای حاکم بر ایران و ارتباطات محتوا‌محور و فنی‌محور از عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران محسوب می‌شوند.سیاستگذاری رسانه ای، صداوسیما، مخاطب‌شناسی، هنجار رسانه‌ای، رویکرد بازار

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.