آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش

طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش

رسانه­‌ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع‌رسانی، یکی از منابع قابل‌ دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می‌دهند، ازاین‌رو، دریافت متنوع و متعدد پیام‌های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه‌ای است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی کاربردی سواد رسانه‌ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه‌های رسانه و ورزش، مدیران رسانه‌های جمعی و مخاطبان فعال رسانه‌های ورزشی که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند، به‌دست آمده است. یافته‌ها، رژیم سواد رسانه‌ای ورزشی را در قالب الگویی ارائه می‌کنند که طبق آن، برجسته‌سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه‌ای در محتوای رسانه‌های جمعی به‌ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه‌ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه‌ای، همچنین ارتقای مهارت‌های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می­شود. از طرف دیگر، بی‌توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه­ای به‌عنوان موانع فراگیری سواد رسانه‌ای در ورزش مطرح می‌شوند.

کلید واژه:سواد رسانه‌ای، رسانه‌های ورزشی، نظریه داده‌بنیاد، مخاطبان ورزشی، سواد ورزشی

رسانه­‌ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع‌رسانی، یکی از منابع قابل‌ دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می‌دهند، ازاین‌رو، دریافت متنوع و متعدد پیام‌های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه‌ای است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی کاربردی سواد رسانه‌ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه‌های رسانه و ورزش، مدیران رسانه‌های جمعی و مخاطبان فعال رسانه‌های ورزشی که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند، به‌دست آمده است. یافته‌ها، رژیم سواد رسانه‌ای ورزشی را در قالب الگویی ارائه می‌کنند که طبق آن، برجسته‌سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه‌ای در محتوای رسانه‌های جمعی به‌ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه‌ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه‌ای، همچنین ارتقای مهارت‌های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می­شود. از طرف دیگر، بی‌توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه­ای به‌عنوان موانع فراگیری سواد رسانه‌ای در ورزش مطرح می‌شوند.سواد رسانه‌ای، رسانه‌های ورزشی، نظریه داده‌بنیاد، مخاطبان ورزشی، سواد ورزشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.