آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
برنامه های خبری وشیوه های ارائه آن

برنامه های خبری وشیوه های ارائه آن

کارکرد اصلی تولید و ارائه خبر این نیست که ارزش حقیقی موجود در متن خبر را کم یا زیاد کند ، بلکه کارکرد اصلی آن بیشتر معطوف به بهترین شیوه ارائه شکل و پیام خبر وموجز کردن حقایقی است که باید بیان شود.

کلید واژه:

کارکرد اصلی تولید و ارائه خبر این نیست که ارزش حقیقی موجود در متن خبر را کم یا زیاد کند ، بلکه کارکرد اصلی آن بیشتر معطوف به بهترین شیوه ارائه شکل و پیام خبر وموجز کردن حقایقی است که باید بیان شود.

603

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.