آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ميزان رضامندي روستاييان از برنامه‌هاي تلويزيوني

ميزان رضامندي روستاييان از برنامه‌هاي تلويزيوني

مقاله حاضر، برگرفته از تحقيقي با همين نام است كه از سوي نگارنده، در سال 1383 به روش پيمايشي انجام شده و هدف آن سنجش ميزان رضايت روستاييان از برنامه‌هاي تلويزيوني مربوط به مسائل روستايي و كشاورزي بوده است.


نويسنده ابتدا مروري بر جايگاه تلويزيون در رشد و توسعة روستايي و كشاورزي دارد و سپس ويژگي‌هاي برنامه‌هاي تلويزيوني اثربخش را در زمينة توسعه و ترويج روستايي برمي‌شمرد. در بخش ارائة يافته‌هاي پژوهش نيز تأثير متغيرهاي سن، جنس، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت اقتصادي، محل سكونت و مدت تماشاي تلويزيون بر ميزان رضايت از برنامه‌هاي تلويزيوني سازمان جهاد كشاورزي، در شش استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


در اين ميان عواملي چون مشاركت نداشتن روستاييان در توليد برنامه‌هاي مربوط به روستا، يكنواختي قالب برنامه‌ها، وجود پارازيت‌هاي مفهومي در برنامه‌ها و نزديك نبودن موضوع برنامه‌ها به مسائل واقعي زندگي روستاييان، از علل نارضايتي مخاطبان روستايي از برنامه‌ها شناخته شده و در مقابل، احترام به فرهنگ و سنن روستايي در برنامه‌ها و نياز مخاطبان به فراگيري مطالب جديد، از عوامل جلب مخاطبان روستايي به برنامه‌ها شمرده شده است.


در پايان نيز عوامل مؤثر بر اثربخشي برنامه‌هاي تلويزيوني مربوط به حوزة كشاورزي و ترويج مشاركت مردمي، ذكر شده‌اند.
کلید واژه:

مقاله حاضر، برگرفته از تحقيقي با همين نام است كه از سوي نگارنده، در سال 1383 به روش پيمايشي انجام شده و هدف آن سنجش ميزان رضايت روستاييان از برنامه‌هاي تلويزيوني مربوط به مسائل روستايي و كشاورزي بوده است. نويسنده ابتدا مروري بر جايگاه تلويزيون در رشد و توسعة روستايي و كشاورزي دارد و سپس ويژگي‌هاي برنامه‌هاي تلويزيوني اثربخش را در زمينة توسعه و ترويج روستايي برمي‌شمرد. در بخش ارائة يافته‌هاي پژوهش نيز تأثير متغيرهاي سن، جنس، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت اقتصادي، محل سكونت و مدت تماشاي تلويزيون بر ميزان رضايت از برنامه‌هاي تلويزيوني سازمان جهاد كشاورزي، در شش استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين ميان عواملي چون مشاركت نداشتن روستاييان در توليد برنامه‌هاي مربوط به روستا، يكنواختي قالب برنامه‌ها، وجود پارازيت‌هاي مفهومي در برنامه‌ها و نزديك نبودن موضوع برنامه‌ها به مسائل واقعي زندگي روستاييان، از علل نارضايتي مخاطبان روستايي از برنامه‌ها شناخته شده و در مقابل، احترام به فرهنگ و سنن روستايي در برنامه‌ها و نياز مخاطبان به فراگيري مطالب جديد، از عوامل جلب مخاطبان روستايي به برنامه‌ها شمرده شده است. در پايان نيز عوامل مؤثر بر اثربخشي برنامه‌هاي تلويزيوني مربوط به حوزة كشاورزي و ترويج مشاركت مردمي، ذكر شده‌اند.

684

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.