آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن و چگونگي نقش رسانه در افزايش آن

بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن و چگونگي نقش رسانه در افزايش آن

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در سال 1386 و در مركز تحقيقات صداوسيما انجام شده است. مهم‌ترين يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است که اعتماد اجتماعي بيش از آنكه با عوامل سطح خرد در ارتباط باشد به عوامل سطح كلان مربوط است. ارزيابي فرد از وضعيت جامعه مهم ترين عاملي است كه سطح اعتماد اجتماعي او را متاثر مي سازد، به اين معنا كه هر چه افراد، جامعه را باثبات تر، بهنجارتر و رفتار نهادها با مردم را صادقانه تر بدانند و معتقد باشند حقوق پايمال شده شهروندان قابل اعاده است، اعتماد اجتماعي بالاتري خواهند داشت. پيام‌هاي ديداري و شنيداري رسانه‌هاي ارتباط جمعي نيز به اشکال گوناگون مانند ترويج قانون‌گرايي و رعايت هنجارها، بيان فوايد کار گروهي، تقويت فرهنگ ديني و ... مي‌توانند بر اعتماد اجتماعي افراد جامعه مؤثر باشند.

واژگان كليدي: اعتماد اجتماعي، رسانه، ساختار جامعه، عوامل سطح خرد، عوامل سطح كلان، جامعه
کلید واژه:

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در سال 1386 و در مركز تحقيقات صداوسيما انجام شده است. مهم‌ترين يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است که اعتماد اجتماعي بيش از آنكه با عوامل سطح خرد در ارتباط باشد به عوامل سطح كلان مربوط است. ارزيابي فرد از وضعيت جامعه مهم ترين عاملي است كه سطح اعتماد اجتماعي او را متاثر مي سازد، به اين معنا كه هر چه افراد، جامعه را باثبات تر، بهنجارتر و رفتار نهادها با مردم را صادقانه تر بدانند و معتقد باشند حقوق پايمال شده شهروندان قابل اعاده است، اعتماد اجتماعي بالاتري خواهند داشت. پيام‌هاي ديداري و شنيداري رسانه‌هاي ارتباط جمعي نيز به اشکال گوناگون مانند ترويج قانون‌گرايي و رعايت هنجارها، بيان فوايد کار گروهي، تقويت فرهنگ ديني و ... مي‌توانند بر اعتماد اجتماعي افراد جامعه مؤثر باشند. واژگان كليدي: اعتماد اجتماعي، رسانه، ساختار جامعه، عوامل سطح خرد، عوامل سطح كلان، جامعه

699

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.