آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
پژوهش‌هاي جديد در باب رسانه و خشونت

پژوهش‌هاي جديد در باب رسانه و خشونت

مقاله حاضر با هدف ارائه پژوهش‌هاي جديد (2007) درباره تأثيرات خشونت تلويزيوني نگاشته شده است. در اين مقاله پس از تعريف خشونت ساختگي و تمايز ميان آن و خشونت واقعي و بيان نظريه‌هاي اصلي موجود در مورد تأثيرات نمايش خشونت، به بررسي برخي از پژوهش‌هاي صورت گرفته درباره تأثيرات خشونت ساختگي پرداخته شده است. همچنين حوزه پژوهشي جديدي به نام «قرباني‌سازي ثانويه»؛ که به حوزه اخلاق رسانه مرتبط است، مطرح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. آنچه جمع‌‌بندي نتايج پژوهش‌هاي گوناگون نشان مي‌دهد، اين است که رسانه در صورتي مي‌تواند سبب عملي خشونت‌بار شود که زمينه‌هاي اجتماعي مناسب با پرخاشگري و خشونت فراهم باشد.

واژگان کليدي: پژوهش، خشونت، خشونت ساختگي، رسانهکلید واژه:

مقاله حاضر با هدف ارائه پژوهش‌هاي جديد (2007) درباره تأثيرات خشونت تلويزيوني نگاشته شده است. در اين مقاله پس از تعريف خشونت ساختگي و تمايز ميان آن و خشونت واقعي و بيان نظريه‌هاي اصلي موجود در مورد تأثيرات نمايش خشونت، به بررسي برخي از پژوهش‌هاي صورت گرفته درباره تأثيرات خشونت ساختگي پرداخته شده است. همچنين حوزه پژوهشي جديدي به نام «قرباني‌سازي ثانويه»؛ که به حوزه اخلاق رسانه مرتبط است، مطرح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. آنچه جمع‌‌بندي نتايج پژوهش‌هاي گوناگون نشان مي‌دهد، اين است که رسانه در صورتي مي‌تواند سبب عملي خشونت‌بار شود که زمينه‌هاي اجتماعي مناسب با پرخاشگري و خشونت فراهم باشد. واژگان کليدي: پژوهش، خشونت، خشونت ساختگي، رسانه

1175

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.